Partnerzy serwisu:
W przypadku gdy formularz JEDZ nie zostanie złożony Zamawiający powinien skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wezwać wykonawcę do przedstawienia wypełnionego formularza JEDZ.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązani są przedkładać wypełniony formularz JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) wraz z ofertą przetargową lub wnioskiem o zakwalifikowanie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza tzw. progi unijne[1].

W przypadku przetargu nieograniczonego Zamawiający poprzez zapisy SIWZ powinien jednoznacznie określać wymóg złożenia wraz z ofertą dokumentu JEDZ wypełnionego w częściach odnoszących się do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzający brak podstaw do wykluczenia.

W przypadku gdy formularz JEDZ nie zostanie złożony Zamawiający powinien skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wezwać wykonawcę do przedstawienia wypełnionego formularza JEDZ.

Wykonawca w momencie otrzymania wezwania winien jest przedstawić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego prawidłowo sporządzony i wypełniony dokument JEDZ – w przeciwnym razie wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w prowadzonym przetargu.

Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 marca 2020 r. sygn. akt: 430/20 w którym skład orzekający wskazał na zasadę jednokrotnego wezwania do uzupełnienia JEDZ.

Skład orzekający we wskazanym wyroku stwierdził, że w przypadku gdy wykonawca składa oświadczenie JEDZ w wadliwej lub niekompletnej formie, lub zupełnie pomija w swojej ofercie ten dokument, następnie na wezwanie zamawiającego składa niekompletny JEDZ, nie ma podstaw, aby wykonawca został po raz kolejny, w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wzywany do uzupełnienia wadliwego oświadczenia.

Kolejne wezwanie należałoby uznać za naruszające zasadę równego traktowania wykonawców. Reasumując:  w przypadku braku złożenia JEDZ w ofercie przetargowejzamawiający wzywa wykonawcę do jego przedłożenia – w sytuacji gdy złożony w odpowiedzi na wezwanie JEDZ będzie niekompletny wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w przetargu, gdyż zamawiający nie ma możliwości ponownego wezwania do uzupełnienia JEDZ.

                                                                                                           Autor: Marek Okniński

[1] Progi unijne określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Definicja aktualności dokumentów

  dokumenty
  Marek Okniński
  Oświadczenia lub dokumenty "aktualne" to takie, które w momencie ich złożenia potwierdzają okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył w ofercie wstępne oświadczenie, i która obecnie (aktualnie) także występuje.
  Dokumenty przetargowe
 • Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek ten dotyczy w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wszelkich oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak zamknięty katalog przypadków, w których zamawiający może zdecydować, że oferta lub jej część będzie składana w tradycyjnej formie pisemnej.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)