Partnerzy serwisu:
Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1330 z późn. zm.) informacją publiczną jest wszystko to co dotyczy faktów.

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem wiedzy nt. przeprowadzonych lub planowanych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego występują do  zamawiających z wnioskami o opracowanie i przekazanie precyzyjnych danych lub wypełnienie szczegółowej ankiety. Tymczasem zarówno ustawa o dostępie do informacji publicznej jak i przepisy Prawa zamówień publicznych nie nakładają na zamawiających takiego obowiązku.

Zakres informacji publicznej wynikający z obowiązujących przepisów odnosi się do dokumentów już wytworzonych. Zasada jawności nie odnosi się do zobowiązania podmiotu publicznego do opracowywania nowych dokumentów.

Powyższe wynika z definicji informacji publicznej, którą można wywodzić z opisu zawartego w artykule 61 ust. 1 Konstytucji RP, który stanowi że: Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Powyższe uprawnienie obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu terytorialnego a także jego jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Informacją publiczną jest w konsekwencji wszystko to, co dotyczy władzy publicznej oraz informacje związane z wydatkowaniem środków publicznych  i realizacją zadań publicznych np. przez spółki komunalne, organizacje pozarządowe, szkoły itd.

Zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1330 z późn. zm.) informacją publiczną jest wszystko to co dotyczy faktów.

Powyższą tezę potwierdza przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego[1], który w wydanym wyroku wskazał, że informacją publiczną nie muszą być koniecznie informacje wytworzone przez władze (np. samorządowe), ale również te będące w ich posiadaniu wytworzone w związku z wykonywaniem zadań publicznych lub gospodarowania mieniem publicznym przez inne osoby i jednostki organizacyjne. Informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym lub Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone.

W konsekwencji sferą faktów w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej (i jej zakresu) jest treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od nich[2].

                                                                                    Autor: Marek Okniński[1] (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02)
[2] II SAB/Wa 28/08 - Wyrok WSA w Warszawie