Partnerzy serwisu:
Należy przyjąć zasady opisane w opinii prawnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pt. "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych".

Pytanie:

Czy najem pomieszczeń o wartości 100.000 zł należy wykazać w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w pkt X Zamówienia udzielone z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy:

w pkt 1 – zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy, czy
w pkt 13 – zamówienia, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. i ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Stosownie do odpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych na analogiczne pytanie jednego z zamawiających w tym zakresie dla celów sprawozdawczych należy przyjąć zasady opisane w opinii prawnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pt. „Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych”. 

Stosownie do tej opinii jeżeli zamawiający udzielił zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp, powołując się na jedną z przesłanek określonych w art. 4 pkt 1–1b, 3 lit. a, e i ea oraz g–ja, pkt 5, 5b-6, 10–13, art. 4b ust. 1 i 1a, art. 4d ust. 1 pkt 1–6, 8 i 9, art. 136 ust. 1–3, art. 137 oraz art. 138 ust. 1–3 ustawy Pzp, zaś wartość tak udzielonego zamówienia nie przekraczała równowartości kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zamawiający nie uwzględnia przedmiotowego zamówienia w tabeli X w części dotyczącej wyłączenia procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość zamówienia.

Więcej na Portal ZP.

Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.