Partnerzy serwisu:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w art. 135 ust. 1 stanowi, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Niejednokrotnie w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dochodzi do sytuacji, że zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia w kontekście spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców lub też konkretne zapisy projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie są jednoznaczne lub też ich interpretacja przez zamawiającego jest odmienna od interpretacji, której spodziewa się wykonawca ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego. Wszelkie takie niejednoznaczności powinny zostać wyjaśnione na etapie poprzedzającym złożenie oferty.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w art. 135 ust. 1 stanowi, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Co do zasady zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

Powyższa zasada dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest wyższa od tzw. progu unijnego (określonego w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych).

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie wskazanym powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie do zamawiającego w terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień odnośnie zapisów SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

W tym miejscu wskazać należy, że powyżej przedstawione zasady odbiegają w zakresie wyznaczenia terminu na składanie wniosków o wyjaśnienie zapisów dokumentów przetargowych od zasad określonych w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. W przypadku zamówień publicznych wszczętych do wskazanej daty, wniosek o wyjaśnienie zapisów dokumentacji, musiał wpłynąć do zamawiającego nie później niż w połowie terminu wyznaczonego na składanie ofert. W konsekwencji przyjęte nowe rozwiązanie formalne ułatwia ustalenie właściwych terminów i daje jednocześnie dłuższy czas wykonawcom na składanie wniosków o wyjaśnienie zapisów SWZ.

W przypadku zamówień o wartości niższej niż progi unijne a równej lub przekraczającej 130.000 zł. netto, zamawiający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie zapisów SWZ, pod warunkiem że wniosek wpłynie do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert[1] (przy czym obowiązuje zasada, że Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ).

  Autor: Marek Okniński

[1] art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).