Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych[1] w art. 30 ust. 4 stanowi,

że w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 € dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 € dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Przepis wyrażony w art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oparty jest na normie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, która znajduje zastosowanie do postępowań o zamówienie publiczne ogłoszonych przed 1 stycznia 2021 r.

Należy mieć na uwadze, iż regulacja art. 30 ust. 4 stanowi stosunkowo korzystne rozwiązanie dla zamawiających, bowiem pozwala na stosowanie do poszczególnych części innych wymogów, niż zostały przewidziane dla całości zamówienia. Co istotne, stanowi ona fakultatywne narzędzie w rękach zamawiających, co oznacza, iż brak jest obowiązku stosowania przez zamawiających wspomnianego przepisu nawet w przypadku zaistnienia przesłanek tam wymienionych. Ponadto należy pamiętać, iż chodzi o takie części zamówienia, które są przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie o postępowania, w których dopuszczono możliwość składania ofert częściowych.

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie. Wprowadzenie takiej możliwości podyktowane jest czynnikami o charakterze organizacyjnym lub specyfiką danych zamówień.

Spełniając przesłanki określone w art. 30 ust. 4 zamawiający w sytuacji, gdy wartość udzielanej części nie przekracza kwoty 130.000 PLN (netto) może nie stosować do udzielenia zamówienia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r.

Autor: Marek Okniński

[1] Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.

 • Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

  ocena ofert
  Marek Okniński
  Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu ustalonym ustawą z 24 października 2019 r.) zamawiający w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości ma obowiązek wyjaśnić treść złożonej oferty i o ile jest to konieczne, i nie będzie prowadzić do zmiany treści oferty.
  Ocena oferty
 • Informacja z banku nie musi być podpisana

  bank
  Marek Okniński
  W wyroku z dnia 1 czerwca 2018 r. sygn. akt: KIO 941/18 Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że informacja zaczerpnięta z systemu informatycznego banku w dalszym ciągu pozostaje informacją pochodzącą od banku i powinna być uwzględniona przy ocenie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego.
  Ustawa Pzp
 • Decyzja zamawiającego musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wybór najkorzystniejszej oferty wymaga podania punktacji uzyskanej przez wykonawców oraz uzasadnienia zasad przyznania poszczególnej ilości punktów.
  Zamówienie publiczne