Partnerzy serwisu:
Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu ustalonym ustawą z 24 października 2019 r.) zamawiający w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości ma obowiązek wyjaśnić treść złożonej oferty i o ile jest to konieczne, i nie będzie prowadzić do zmiany treści oferty.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyłączeniem sytuacji, gdy zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 • niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Powyższe wynika z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Prowadzona przez zamawiającego ocena ofert w nowym reżimie formalno–prawnym może, w zakresie wyjaśniania treści oferty, opierać się dotychczas wypracowanym dorobku orzeczniczym.

Wskazać należy, że obowiązek wyjaśnienia przez Zamawiającego treści oferty materializuje się wówczas, gdy zaistnieją wątpliwości, co do jej treści w sytuacji, gdy np. oferta zawiera postanowienia niejasne, sprzeczne lub gdy jej treści nie da się jednoznacznie i stanowczo wywieść bez udziału wykonawcy. W takich okolicznościach (na podstawie art. 223 ustawy z 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych), w celu dochowania przez Zamawiającego należytej staranności przy czynnościach badania i oceny ofert, Zamawiający winien wystąpić do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia treści oferty. Jest to czynność istotna, bowiem decyzja o niezgodności oferty z treścią SIWZ skutkuje koniecznością odrzucenia oferty. Sankcja ta stanowi najdalej idącą dolegliwość w stosunku do wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, dlatego też Zamawiający, przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty, powinien usunąć wszelkie wątpliwości związane w ewentualną jej wadliwością. Jak wskazano w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG ELV Slovensko a.s. art. 2 dyrektywy 2004/18 (zasada równego traktowania wykonawców) nie sprzeciwia się w szczególności, by w drodze wyjątku dane oferty mogły zostać skorygowane lub uzupełnione w pojedynczych aspektach w szczególności w związku z tym, że wymagają zwykłego wyjaśnienia, lub by usunąć oczywiste błędy rzeczowe, pod warunkiem, że owe zmiany nie doprowadzą do przedstawienia w rzeczywistości nowej oferty. Orzeczenie to dotyczyło poprzedniej dyrektywy zamówieniowej, lecz zachowało swą aktualność, z uwagi na to, że zasada równego traktowania wykonawców w dalszym ciągu pozostała kluczową zasadą w zamówieniach publicznych.

Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (w brzmieniu ustalonym ustawą z 24 października 2019 r.) zamawiający w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości ma obowiązek wyjaśnić treść złożonej oferty i o ile jest to konieczne, i nie będzie prowadzić do zmiany treści oferty.

Podkreślenia wymaga, iż procedura wyjaśnienia treści oferty nie będzie miała zastosowania, jeżeli treść oferty jest jasna, przejrzysta i jednoznaczna, oraz zawiera informacje niebudzące wątpliwości Zamawiającego w zakresie jej oceny[1].

Autor: Marek Okniński

[1] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2019 r. sygn. akt: KIO 1926/19.

 • Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny?

  kryterium ceny
  Marek Okniński
  Za dopuszczalne uznać można ocenianie np. posiadania certyfikatów jakościowych ISO 9001.
  Kryteria oceny ofert przetargowych
 • Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

  kara umowna
  Marek Okniński
  Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia stanowić może miernik gwarancji jakości realizacji zamówienia, podobnie jak inne kryteria oceny ofert, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3].
  Kary umowne w zamówieniach publicznych
 • Instytucja wyjaśniania treści oferty nie służy jej uzupełnianiu

  Mój Biznes
  Marek Okniński
  Brak informacji niezbędnych do oceny oferty - tj. informacji niezbędnych do przyznania ofercie punktów w kryteriach oceny - nie może być usunięty w trybie wyjaśnienia, gdyż prowadziłby do uzupełnienia oferty o informacje (oświadczenia) umożliwiające przyznanie punktów określonych w zasadach oceny ofert.
  Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych