Partnerzy serwisu:
Za dopuszczalne uznać można ocenianie np. posiadania certyfikatów jakościowych ISO 9001.

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej[1].

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wskazany powyżej katalog ma charakter wyliczenia przykładowego. Oznacza to, iż poza wiarygodnością ekonomiczną, techniczną lub finansową wykonawcy ubiegającego się o zamówienie, przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie mogą być brane pod uwagę także inne kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy. Z tych względów należy uznać za niedopuszczalne w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stosowanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty takich kryteriów oceny ofert jak doświadczenie wykonawcy, czy też posiadanie przez wykonawcę znajomości określonej branży.

Za dopuszczalne uznać można ocenianie np. posiadania certyfikatów jakościowych ISO 9001.

Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 stycznia 2020 r. (sygn.. akt.: KIO 2674/19) w którym Odwołujący wskazywał, że certyfikat ISO 9001 odnosi się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa, nie odnosi się do jakości usługi. Należy jednak zauważyć, że sposób zorganizowania przedsiębiorstwa, jego wydajność, może wpływać na lepszą jakość świadczenia usług przez to przedsiębiorstwo. Zatem kryterium opisane przez Zamawiającego nie dotyczy właściwości wykonawcy, ale odnosi się do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Certyfikacji Systemu Zarządzania wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 korzystnie wpływa na jakość świadczonych usług oraz zapewnia, że Organizacja stosuje międzynarodowe standardy, które pozwalają na: rozpoznanie potrzeb klienta a co za tym idzie spełnienie jego wymagań, dostarczanie wyrobów i usług według oczekiwań klientów oraz ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług, określenie i analizę ryzyka wynikającego z zakresu usług podlegających certyfikacji oraz podejmowanie stosownych działań doskonalących, zwiększenie efektywności zarządzania poprzez zidentyfikowanie, nadzorowanie i optymalizację procesów realizowanych w organizacji.

W konsekwencji w przypadku gdy norma wpływa na jakość usług, produktów, może jej posiadania stanowić element podlegający ocenie w ramach kryterium jakościowego a nie odnoszącego się do właściwości wykonawcy.

Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 91 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Wysokość kary umownej jako kryterium oceny ofert

  kara umowna
  Marek Okniński
  Wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia stanowić może miernik gwarancji jakości realizacji zamówienia, podobnie jak inne kryteria oceny ofert, takie jak termin realizacji zamówienia czy długość okresu gwarancji[3].
  Kary umowne w zamówieniach publicznych
 • Instytucja wyjaśniania treści oferty nie służy jej uzupełnianiu

  Mój Biznes
  Marek Okniński
  Brak informacji niezbędnych do oceny oferty - tj. informacji niezbędnych do przyznania ofercie punktów w kryteriach oceny - nie może być usunięty w trybie wyjaśnienia, gdyż prowadziłby do uzupełnienia oferty o informacje (oświadczenia) umożliwiające przyznanie punktów określonych w zasadach oceny ofert.
  Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert

  KIO
  Marek Okniński
  W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016r. Skład orzekający rozstrzygnął o zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ustanowienia kryterium nazwanego jako: "Kryterium społeczne - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę".
  Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)