Partnerzy serwisu:
W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016r. Skład orzekający rozstrzygnął o zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ustanowienia kryterium nazwanego jako: "Kryterium społeczne - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę".

Możliwość ustanowienia jako kryterium oceny ofert oczekiwania zamawiającego do zatrudnienia, przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego, na podstawie umowy o pracę osób, które będą dedykowane do wykonania danego zamówienia, budzi szereg wątpliwości zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2016r. Skład orzekający rozstrzygnął o zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie ustanowienia kryterium nazwanego jako: „Kryterium społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę".

Skład orzekający w wydanym wyroku odniósł się do art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa inne niż cena lub koszt kryteria oceny ofert, w tym aspekty społeczne, wskazuje na takie aspekty, jakim są integracja  zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników.

Jakkolwiek wskazania w art. 91 ust. 2, jak i w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią katalogu enumeratywnego, co wynika z użycia określenia „w szczególności" w ocenie składu orzekającego fakt, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez osoby pozostające w stosunku pracy, a w istocie założenie, że oferta może być oceniana według kryterium liczby zatrudnionych pozostających w stosunku pracy, nie znajduje podstaw w powołanych przepisach ustawy. Należy przy tym wyraźnie zauważyć, co również było w sprawie niniejszej oceniane, że o ile wymóg wykazania się osobami pozostającymi w stosunku pracy może, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a stanowić element opisu przedmiotu zamówienia, jako wynikający literalnie z przepisu, to przepisy dotyczące kryteriów oceny ofert na taką możliwość, w ocenie składu orzekającego nie wskazuje. Istotne jest spostrzeżenie, że opis kryteriów społecznych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych wyraźnie wskazuje, że ma się ono odnosić do osób których aktywizacja zawodowa jest trudniejsza, nie zaś polegać samej formie nawiązania stosunku pracy.

Do podobnych wniosków doszedł Skład orzekający wydając wyrok o sygn. akt: KIO 492/17 z dnia 03 kwietnia 2017 r. w którym zdaniem KIO tzw. klauzula zatrudnienia pracowniczego odnosi się do warunków realizacji zamówienia publicznego, a nie cech, które powinien posiadać podmiot ubiegający się o jego udzielenie. Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę nie jest bowiem kryterium wyboru wykonawcy ani kryterium udzielenia zamówienia.

Autor: Marek Okniński