Partnerzy serwisu:
Wybór najkorzystniejszej oferty wymaga podania punktacji uzyskanej przez wykonawców oraz uzasadnienia zasad przyznania poszczególnej ilości punktów.

Brak przekazania przez zamawiającego informacji dotyczącej oceny ofert jest sprzeczny z zasadami zawartymi w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie podając informacji dotyczących uzasadnienia dla podjętej decyzji w sprawie sposobu rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego narusza zasadę równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, gdyż brak możliwości kontroli czynności oceny ofert przez zamawiającego, stawia w uprzywilejowanej sytuacji wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Działanie zamawiającego jest nietransparentne, podczas gdy zasada przejrzystości wymaga, aby czynności zamawiającego dokumentowane były w sposób jasny i zrozumiały, umożliwiający poddanie ich ocenie.

Powyższa zasada została wzmocniona w art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który in fine obliguje zamawiającego do podania uzasadnienia prawnego i faktycznego dla między innymi decyzji podjętych w zakresie: wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenia danej oferty, unieważnienia postępowania.

Wybór najkorzystniejszej oferty wymaga podania punktacji uzyskanej przez wykonawców oraz uzasadnienia zasad przyznania poszczególnej ilości punktów.

W wyroku z dnia 2 grudnia 2019 r. sygn.. akt.: KIO 2284/19 skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej  stwierdził, że wymóg podania uzasadnienia faktycznego oznacza, że zamawiający nie może ograniczyć się do podania wyłącznie liczby przyznanych punktów, ale ma także obowiązek wskazać, dlaczego danej ofercie przyznał albo nie przyznał określonej liczby punktów. Postawienie wykonawcy w sytuacji, w której nie może sformułować zarzutu wobec braku wskazania przyczyn, dla których ocena jego oferty była negatywna, prowadzi do naruszenia nie tylko obowiązku podania uzasadnienia faktycznego, ale również naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Ma ona szczególne znaczenie przy kryteriach, które odnoszą się do subiektywnych odczuć komisji przetargowej. Wykonawca nie może w takiej sytuacji domyślać się jakie elementy były decydujące dla końcowego wyniku oferty. Zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców wymaga od Zamawiającego zapewnienia przejrzystości dokonywanych czynności, a temu sprzeciwia się stan, w którym wykonawca nie może poznać argumentacji, która prowadziła do negatywnej oceny jego oferty.

Autor: Marek Okniński