Partnerzy serwisu:
Wstępne konsultacje rynkowe zastępują od 1 stycznia 2021 roku dialog techniczny.

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy[1].

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie odnoszą się wprost do tego, czy udział wykonawcy w dialogu technicznym jest okolicznością, którą należy uwzględnić w dokumencie JEDZ jako doradzanie instytucji zamawiającej lub zaangażowanie w inny sposób w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia. Oceniając tę kwestię, należy mieć na uwadze, że istotą dialogu technicznego jest doradzanie Zamawiającemu w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowania. Zauważenia wymaga również, że przepisy dyrektywy 2014/24/UE wprost wiążą udział wykonawcy we wstępnych konsultacjach rynkowych (art. 40) z możliwością wykluczenia z udziału w postępowaniu, o ile nie ma innego sposobu zapewnienia zgodności z obowiązkiem przestrzegania zasady równego traktowania oraz po uprzednim umożliwieniu udowodnienia, że ich zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie jest w stanie zakłócić konkurencji (art. 41). Zatem intepretując przepisy polskiej ustawy w zgodzie z przepisami dyrektywy, należy dojść do wniosku, że udział w dialogu technicznym jest okolicznością, która powinna być przez wykonawcę ujawniona w JEDZ oraz co do której wykonawca powinien wykazać brak wpływu na konkurencję. Wniosek taki jest tym bardziej uprawniony, jeśli weźmie się pod uwagę, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji z 22 czerwca 2016 r., z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczało się wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. Skoro w aktualnie obowiązujących przepisach ustawodawca zrezygnował z wyłączenia dialogu technicznego z podstawy wykluczenia, należy stwierdzić, że objął analogiczną przesłanką wykluczenia w znowelizowanej ustawie również udział wykonawcy w dialogu technicznym[2].

Od 1 stycznia 2021 roku zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe w celu przygotowania postępowania i poinformowania wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia[3].

Wstępne konsultacje rynkowe zastępują od 1 stycznia 2021 roku dialog techniczny.

Informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych oraz o ich przedmiocie zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

Prowadząc konsultacje rynkowe, zamawiający może w szczególności korzystać z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia, pod warunkiem że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości.

Wobec powyższego co do zasady udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie wyklucza wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne – analogicznie jak ma to miejsce obecnie w zakresie udziału w dialogu technicznym.

                                                                                              Autor: Marek Okniński

[1] art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym do 31 stycznia 2020 r.

[2] Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 stycznia 2020 r. sygn. akt: KIO 2591/20

[3] art. 84 ust. 1 ustawy z 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019)

 • Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

  jednolity europejski dokument zamówienia
  Marek Okniński
  Zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 • Jednokrotne wezwanie do uzupełnienia niezłożonego JEDZ

  jednolity europejski dokument zamówienia
  Marek Okniński
  W przypadku gdy formularz JEDZ nie zostanie złożony Zamawiający powinien skorzystać z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i wezwać wykonawcę do przedstawienia wypełnionego formularza JEDZ.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Zmiana trybu otwarcia ofert

  zasada jawności
  Marek Okniński
  W zakresie jawnego otwarcia ofert przetargowych transmisja online spełnia wymogi art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Pozasądowe rozwiązywanie sporów