Partnerzy serwisu:
Jeżeli odwołanie nie zostało wniesione, umowa może zostać podpisana po upływie terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez skład orzekających Krajowej Izby Odwoławczej wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze[1]. Jeżeli odwołanie nie zostało wniesione, umowa może zostać podpisana po upływie terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W poniższym zestawieniu przedstawiam terminy podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego w najczęściej występujących sytuacjach związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Okoliczności związane z procedurą wyboru wykonawcy

 Wartość zamówienia jest wyższa niż tzw. progi unijne. 

                                Termin podpisania umowy

A) Umowa może zostać podpisana:

1) po upływie 10 dni – jeżeli informacja o wyborze wykonawcy została przesłana do firm, które złożyły oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2) po upływie 15 dni – jeżeli informacja o wyborze wykonawcy została przesłana do firm, które złożyły oferty w inny sposób niż przedstawiony w pkt. a) powyżej, np. listem poleconym.

Powyższe wynika z art. 264 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

B) Zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w lit. A) powyżej jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:

a) przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku, albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;

2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej.

W powyższych przypadkach Zamawiający może zawrzeć umowę niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty[2].

2. Okoliczności związane z procedurą wyboru wykonawcy

Wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż 130 tys. zł netto ale niższa niż progi unijne[3].

Termin podpisania umowy

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,

o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:

a) podstawowym złożono tylko jedną ofertę,

b) partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku, albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;

2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo na podstawie umowy ramowej.

Autor: Marek Okniński

[1] art. 577 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

[2] art. 264 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

[3] patrz: art. 308 ust. 2 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych

 • Równoważność w opisie przedmiotu zamówienia

  przedmiot zamówienia
  Marek Okniński
  Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres kryteriów stosowanych do oceny równoważności.
  Opis przedmiotu zamówienia
 • Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

  negocjacje
  Marek Okniński
  Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego - ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, poza progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł netto do kwoty poniżej progów unijnych), przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego.
  negocjacje
 • Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

  odwołanie
  Marek Okniński
  Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej nie przysługuje na działania i zaniechania zamawiającego poczynione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130.000 zł. netto.
  Nowelizacja Pzp