Partnerzy serwisu:
Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres kryteriów stosowanych do oceny równoważności.

Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny". Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności[1].

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza, jako zasadę obowiązek opisywania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zaś, jako wyjątek możliwość opisania przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, przy spełnieniu następujących przesłanek:

 1. zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w sposób precyzyjny i zrozumiały;
 2. zamawiający dopuszcza możliwość oferowania rozwiązań równoważnych;
 3. zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria, jakie będą stosowane w celu oceny równoważności.

W powyższym zakresie niejednokrotnie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza – przykładowo w wyroku z dnia 11 lipca 2018 r. (sygn. akt KIO 1292/18) KIO wskazała, że „Przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób neutralny i nieutrudniający uczciwej konkurencji. Oznacza to konieczność eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać konkretny produkt lub konkretnego wykonawcę bądź które eliminowałyby potencjalnych wykonawców, uniemożliwiając im złożenie ofert lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych". Warto wskazać, że przejawem naruszenia uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego dostawcę, wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań, co do parametrów technicznych, które uniemożliwiają ubieganie się niektórych wykonawców o udzielenie zamówienia, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

W nowym stanie prawnym – ustalonym ustawą z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) ustawodawca pozwala w drodze wyjątku (art. 99 ust. 5) na użycie w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń konkretnych produktów, jednak nie jest to równoznaczne z ograniczaniem przedmiotu zamówienia tylko do tego produktu. Wykorzystane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy produktów powinny stanowić jedynie pewien wzorzec, do którego należy się odnieść w ofercie.

Dodatkowo należy także zauważyć, że pojęcie równoważności, wskazane w art. 95 ust. 5 ustawy Pzp, dotyczy równoważności jakościowej i funkcjonalnej oferowanych produktów, nie zaś równoważności wszystkich elementów oferty. Tym samym równoważność nie oznacza po stronie zamawiającego konieczności rezygnowania z potrzebnych mu konkretnych rodzajów produktów, z drugiej jednak strony stanowi ochronę przed nieuzasadnionym ograniczaniem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, winien sprecyzować zakres kryteriów stosowanych do oceny równoważności.

Kryteria winny być podane w sposób przejrzysty i jasny, tak aby z jednej strony zamawiający mógł w sposób jednoznaczny przesądzić kwestię równoważności zaoferowanych produktów, z drugiej zaś strony, aby wykonawcy przystępujący do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mieli jasność, co do oczekiwań zamawiającego w zakresie właściwości istotnych cech charakteryzujących przedmiot zamówienia.

Autor Marek Okniński

[1] art. 99 ust. 5 i ust. 6 nowego Prawa zamówień publicznych

 • Umowy wieloletnie wymagają zawiadomienia Prezesa UZP

  świadczenia okresowe
  Marek Okniński
  W przypadku gdy umowa, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, zostaje zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zamiarze zawarcia takiej umowy podając uzasadnienie faktyczne i prawne[2].
  Umowy wieloletnie - ustawa PZP
 • Możliwość zmiany umowy po terminie jej obowiązywania

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający może zmienić umowę o zamówienie publiczne po upływie terminu na wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie zgodna z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych[1].
  Zmiana umowy o zamówienie
 • Skutki niezgodności formularza oferty z opisem przedmiotu zamówienia

  zamówienie publiczne
  Marek Okniński
  Biorąc pod uwagę hierarchię dokumentów, prymat należy przyznać opisowi przedmiotu zamówienia, z którym wykonawca miał obowiązek szczegółowo się zapoznać, oraz zakres przedmiotu zamówienia w nim określony przedstawić w Formularzu oferty.
  Niezgodności formularza oferty