Partnerzy serwisu:
Biorąc pod uwagę hierarchię dokumentów, prymat należy przyznać opisowi przedmiotu zamówienia, z którym wykonawca miał obowiązek szczegółowo się zapoznać, oraz zakres przedmiotu zamówienia w nim określony przedstawić w Formularzu oferty.

Błąd popełniony przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania, dotyczący opisu zakresu przedmiotu zamówienia, nie może skutkować negatywnie wobec wykonawcy, który składając ofertę działał pod wpływem tego błędu. Oferta złożona pod wpływem błędnego przeświadczenia wykonawcy co do zakresu przedmiotu zamówienia wywołanego działaniem Zamawiającego powinna podlegać poprawie w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.

Teza powyższa zawarta jest w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 marca 2020 r. (sygn. akt: KIO 423/20).

W sprawie będącej przedmiotem orzekania zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia parametrów urządzeń, które zostały przez niego wpisane w treść formularza oferty jako objęte przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego.

W ocenie składu orzekającego KIO, zakres przedmiotu zamówienia oraz podstawowe wymagania dotyczące tego przedmiotu należy ustalić przede wszystkim w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jako podstawowy element dokumentacji SIWZ. Formularz oferty powinien być wyrazem tego opisu, nie może zawierać elementów, które nie znajdują potwierdzenia w opisie przedmiotu zamówienia. Formularz oferty nie zastępuje opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi dokumentu nadrzędnego w stosunku do tego opisu. Zatem wszelkie nieścisłości wynikające z porównania treści OPZ do opisu zawartego w formularzu ofertowym powinny wzbudzić wątpliwości wykonawcy przygotowującego ofertę, które powinny podlegać wyjaśnieniu przez zamawiającego na etapie przed terminem składania ofert.

W ocenie składu orzekającego brak jednoznaczności SIWZ i wątpliwości interpretacyjne z tym związane wskazują na błąd popełniony przez zamawiającego przy opracowywaniu dokumentacji postępowania. Obowiązek samodzielnego przyjęcia przez wykonawcę ilości oferowanych urządzeń nie może być objęty jakimkolwiek domniemaniem faktycznym, zwłaszcza, że nie ma jakichkolwiek przesłanek do przyjęcia takiego domniemania.

Biorąc pod uwagę hierarchię dokumentów, prymat należy przyznać opisowi przedmiotu zamówienia, z którym wykonawca miał obowiązek szczegółowo się zapoznać, oraz zakres przedmiotu zamówienia w nim określony przedstawić w Formularzu oferty.

Jak wskazano powyżej, z drugiej zaś strony, z uwagi na niejednoznaczność dokumentacji przetargowej nie można negatywnych konsekwencji błędu Zamawiającego przerzucić na wykonawcę.

                                                                                              Autor: Marek Okniński