Partnerzy serwisu:
W orzecznictwie jest powszechnie przyjmowane, że podstawa odrzucenia oferty określona w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z treścią siwz jest rozumiana jako niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego. Treść siwz nie oznacza wymagań formalnych, które nie mają wpływu na merytoryczny kształt oferty.

Pytanie: 

Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę sprzętu informatycznego w reżimie unijnym. W treści siwz znalazły się m.in. następujące zapisy: 

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem:?https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. 

Oferta powinna składać się z: 

a)????? wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego przez Platformę, 

b)????? formularza ofertowego (dołączonego obowiązkowo do formularza elektronicznego na platformie) – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ wraz z załącznikiem 1.1. do SIWZ lub/i 1.2. do SIWZ lub/i załącznikiem nr 1.3. do SIWZ

c)????? oryginału wadium – zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ

d)????? w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów – zgodnie z zapisami Rozdziału XI SIWZ

e)????? Jednolitego Europejskiego Dokumentu (JEDZ) – zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SIWZ

Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych pozycji do Formularza ofertowego. Uwaga! Niedołączenie na Platformie na etapie składania ofert formularza ofertowego sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ będzie skutkować odrzuceniem ofertyWykonawcy”. 

Jeden z wykonawców nie załączył do oferty złącznika 1.1. do siwz zgodnie z opisem wymagań dla oferowanych urządzeń. Dane tych urządzeń (nazwa producenta i model) wykonawcy wpisywali w formularzu ofertowym. Załącznik nie przedstawia żadnej wartości merytorycznej dla oferty i określa jedynie wymagania zamawiającego. Zaoferowane urządzenia spełniają wymagania zamawiającego określone w załączniku. Czy zamawiający powinien odrzucić ofertę ze względów formalnych jako niezgodną z treścią siwz, czy też uznać, że treść oferty odpowiada siwz, ponieważ oferowany sprzęt spełnia wymagania? 

Odpowiedź: 

W opisanej sytuacji brak jest podstaw do odrzucenia oferty stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp tj. jako niezgodnej z siwz

W orzecznictwie jest powszechnie przyjmowane, że podstawa odrzucenia oferty określona w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z powodu niezgodności jej treści z treścią siwz jest rozumiana jako niezgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego. Treść siwz nie oznacza wymagań formalnych, które nie mają wpływu na merytoryczny kształt oferty.? 

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior 

Więcej na www.portalzp.pl