Partnerzy serwisu:
W przypadku złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert, co do treści których zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wyliczono w nich ceny, zamawiający jest zobowiązany wystąpić do wykonawców z wnioskiem o złożenie wyjaśnień zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie:

Nasze postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 24aa ustawy Pzp tj. w procedurze odwróconej. Jestem na etapie po otwarciu ofert (wpłynęły dwie oferty). Wykonawca wraz z formularzem oferty zobowiązany był przedłożyć formularz cenowy, w którym miał we własnym zakresie, w formie kalkulacji wyszczególnić wszystkie wymagane elementy przedmiotu zamówienia. Jeśli chodzi o ilości, to zamawiający wpisał w formularzu ,,zgodnie ze specyfikacją systemu X”. W udostępnionej specyfikacji systemu (OPZ) zamawiający wpisał ,,ilość zgodnie z załączonym rysunkiem”. Zamawiający udostępnił dwa plany systemu oraz jeden schemat ideowy.

Wykonawca nr 1 w kolumnie „Łączna wartość netto” wpisał tę samą wartość co w kolumnie „Cena jednostkowa netto”. Wydaje się nam, że podał cenę za komplet. Cenę jednostkową brutto wykonawca wyliczył na podstawie ceny jednostkowej netto (tożsamej z łączną wartością netto) uwzględniając przyjętą stawkę VAT. Cena jednostkowa brutto jest tożsama z łączną wartością brutto.

Wykonawca nr 2 wpisał w pozycji cena jednostkowa netto wartość i na jej podstawie oraz uwzględniając VAT, wyliczył cenę jednostkową brutto. W kolumnie „Łączna wartość netto” wpisał wartość, jednak nie wiemy, w jaki sposób ją wyliczył.

Czy można „uratować” postępowanie, np. wzywając obu wykonawców, żeby wyjaśnili, w jaki sposób obliczyli cenę w powyższych pozycjach?

Odpowiedź:

W przypadku złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofert, co do treści których zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wyliczono w nich ceny, zamawiający jest zobowiązany wystąpić do wykonawców z wnioskiem o złożenie wyjaśnień zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp.

Ustawa Pzp określa dwie grupy przepisów konwalidacyjnych:

- Pierwsza z nich dotyczy składanych w postępowaniu przetargowym oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw, co określone zostało w art. 26 ust. 3, 3a i 4 oraz art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.

- Natomiast druga grupa przepisów naprawczych dotyczy oferty przetargowej i tutaj odpowiednio zamawiający mają do dyspozycji następujący panel przepisów: art. 87 ust. 1, ust. 2 pkt 1−3 ustawy Pzp.

Wyjaśnienia to nie negocjacje

W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, przy czym wyjaśnienia te nie mogą prowadzić do negocjowania treści oferty.

W praktyce oznacza to, że przepis ten dotyczy stricte sytuacji, gdy treść oferty jest dla zamawiającego niezrozumiała lub przyjęty przykładowo przez wykonawcę sposób wyliczenia ceny lub inny zakres treści  oferty staje się dla zmawiającego niezrozumiały.

Zastosowanie przepisu w zakresie wyjaśnień nie może prowadzić do uzgadniania z wykonawcą treści oferty lub jej negocjowania. Redakcja tego przepisu jest jednoznaczna i uprawnia zamawiającego do podjęcia czynności  wyjaśnienia treści oferty. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż brak reakcji ze strony wykonawcy, tj. niedochowanie terminu złożenia wyjaśnień nie może być wprost podstawą odrzucenia oferty. Może natomiast pośrednio wpłynąć na błędną ocenę sytuacji przez zamawiającego, co finalnie doprowadzi do odrzucenia jego oferty.

Korekta omyłek

Zatem w przypadku rozbieżności w sposobie wyceny cen ofertowych poszczególnych wykonawców  zamawiający jest zobowiązany wezwać ich do złożenia wyjaśnień co do metod kalkulacji ceny ofertowej. Po udzieleniu wyjaśnień przez wykonawców może poprzestać  jedynie na czynności wyjaśnienia bądź wolno mu w omawianej sytuacji odpowiednio poprawić inną omyłkę. Taka możliwość wynika z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający poprawia omyłkę polegającą na niezgodności treści oferty z siwz w taki sposób, że jej korekta nie wpływa w sposób istotny na treść złożonej oferty.

Andrzej Łukaszewicz

Więcej na Portal ZP