Partnerzy serwisu:
Jeżeli zamawiający ma wątpliwości co do autentyczności referencji może skorzystać z instytucji opisanej w § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentów i wystąpić o stosowne wyjaśnienia bezpośrednio do podmiotu, na rzecz którego usługa została zrealizowana.

Pytanie:

Wykonawca do wykazu usług załączył referencje potwierdzające należyte wykonanie usługi. Z ich treści wynika, że usługa została wykonana należycie, znajduje się na nich pieczęć podmiotu, na rzecz którego ta usługa została zrealizowana. Problematyczna kwestia dotyczy podpisu – podpisała je osoba, która nie jest upoważniona do reprezentowania tego podmiotu (nie widnieje w KRS) – po prostu „Jan Iksiński”, bez żadnej pieczęci czy informacji, jaką pełni funkcję w tej firmie, sam zwykły czytelny podpis. Zgodnie z orzecznictwem, referencje są oświadczeniami wiedzy a nie woli, ponadto w ustawie Pzp nie ma podstaw do weryfikacji osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotów, na rzecz których wykonano np. usługę. Czy w związku z tym zamawiający powinien uznać takie referencje?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji zamawiający może skorzystać z instytucji opisanej w § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentów i wystąpić o stosowne wyjaśnienia bezpośrednio do podmiotu, na rzecz którego usługa została zrealizowana.

W opisanym stanie faktycznym zasadne będzie skorzystanie przez zamawiającego z możliwości przewidzianej w § 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentów, zgodnie z którym: „Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie”.

Więcej na Portal ZP

Dominika Perkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Obecnie jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.