Partnerzy serwisu:
W ocenie KIO brak zaszyfrowania załączników do oferty stanowi naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy PZP, to zaś skutkuje niezgodnością oferty z przepisami ustawy PZP i stanowi przesłankę do odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do zachowania poufności, do czasu upływu terminu otwarcia, treści złożonych ofert przetargowych[1].

W przypadku gdy wykonawca składając ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej złoży niezaszyfrowane załączniki do oferty (np. gwarancję wadialną)  zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę[2].

Obowiązek odrzucenia oferty, która została złożona z pominięciem obowiązku (choćby w częściowym lub krótkotrwałym zakresie) utajnienia jej treści do upływu terminu otwarcia ofert, potwierdza orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej[3].

W ocenie KIO brak zaszyfrowania załączników do oferty stanowi naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy PZP, to zaś skutkuje niezgodnością oferty z przepisami ustawy PZP i stanowi przesłankę do odrzucenia ofertywykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 tej ustawy.

W uzasadnieniu wyroku (w sprawie sygn.. akt. 2130/19) skład orzekający zauważył, że gdyby dopuścić możliwość składania dokumentów wymaganych przez zamawiającego wraz z ofertą w sposób niezaszyfrowany, to czyniłoby to zbędną regulację przewidzianą w art. 86 ust. 2 ustawy PZP dotycząca procesu otwarcia ofert. Ustawodawca czynności otwarcia ofert nadaje szczególne znaczenie. W jej wyniku poznajemy bowiem najważniejsze informacje o wykonawcach i zawartości ich ofert. Dopuszczenie możliwości wybiórczego decydowania przez wykonawcę które dokumenty wymagane przez zamawiającego powinny być zaszyfrowane, a które nie zaprzecza naczelnej zasadzie postępowania przetargowego określonej w art. 86 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

Warto zauważyć, że naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy PZP nie wymaga wykazania czy ktokolwiek zapoznał się z treścią dokumentu czy też wykazania określonego czasookresu dostępności dokumentów. Istotne jest tylko to, że określone dokumenty były jawne i dostępne podmiotom uczestniczącym w postępowaniu przed upływem terminu składania ofert, a więc istniało ryzyko zapoznania się z ich treścią.

                                                                                  Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

[2] Obowiązek odrzucenia wynika z art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

[3] Patrz: wyrok KIO  z dnia 05 listopada 2019 r. sygn. akt:  KIO 2130/19