Partnerzy serwisu:
Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dotyczy między innymi składania ofert przetargowych.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza tzw. progi unijne (określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych), obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej (patrz: art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) do porozumiewania się z zamawiającym.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dotyczy między innymi składania ofert przetargowych.

Obligując wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego do elektronicznego przesyłania ofert przetargowych Ustawodawca zobowiązał równocześnie zamawiającego do ich jawnego otwarcia.

W sytuacji, w której podczas czynności otwarcia ofert okazuje się, że nie jest możliwe otwarcie przesłanych przez wykonawców plików zawierających ofertę przetargową zamawiający zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie, jaka jest przyczyna braku możliwości otwarcia tych plików. Wyjaśnienie powyższego ma kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeśli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że przyczyna braku możliwości otwarcia przesłanych plików leży po stronie zamawiającego i spowodowana jest np. brakiem odpowiedniego oprogramowania do otwarcia plików, czy problemami technicznymi w infrastrukturze informatycznej zamawiającego, zamawiający zobowiązany jest do rozważenia zaistnienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przesłanek obligujących do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego[1].

Wskazać bowiem należy, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie dopuszczają możliwości przerwania bądź zawieszenia czynności otwarcia złożonych ofert. Nie jest również możliwe dokonanie jawnego otwarcia tylko kilku ze złożonych ofert a przeniesienie otwarcia pozostałych do czasu usunięcia problemów technicznych po stronie zamawiającego.

W przypadku gdy zamawiający ustali, że przyczyna braku możliwości otwarcia plików zawierających ofertę przetargową leży po stronie wykonawcy,zamawiający jest zobowiązany do uznania, że oferta nie została przez tego wykonawcę złożona.

                                                                                                          Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym

  dokumenty elektroniczne
  Marek Okniński
  Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny.
  Podpis elektroniczny
 • Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

  e-PUAP
  Marek Okniński
  Brak dostępności (awaria) do serwisu e-PUAP w celu złożenia odwołania opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym i przesłanie odwołania na adres e-mail Krajowej Izby Odwoławczej pośrednictwem skrzynki podawczej KIO, czyni zadość wymogom dla uznania go za złożony w dopuszczalnej formie elektronicznej.
  Użytkownicy ePUAP skarżą się, że system nie działa
 • Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia