Partnerzy serwisu:
Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nakładają na wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza tzw. progi unijne[1], obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] do porozumiewania się z zamawiającym.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ).

W praktyce stosowania przepisów dotyczących elektronizacji procedury udzielania zamówienia publicznego pojawiły się wątpliwości dotyczące możliwości przedkładania skanu dokumentów podpisanych w wersji papierowej a następnie przekształcanej do formy elektronicznej (zeskanowanie) i podpisane uwierzytelnionym podpisem elektronicznym przed przekazaniem zamawiającemu.

Przedstawione powyżej zagadnienie stało się przedmiotem opinii wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych[3], która uwzględnia stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji i Polskie Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny.

W przypadku zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty. Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                                    Autor: Marek Okniński[1] Określone w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
[2] Wynika z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
[3] www.uzp.gov.pl

 • Wykonawca ma prawo do składania faktur elektronicznych.

  elektroniczna faktura
  Marek Okniński
  Z dniem 18 kwietnia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym[1].
  Dokumenty elektroniczne
 • Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek ten dotyczy w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wszelkich oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak zamknięty katalog przypadków, w których zamawiający może zdecydować, że oferta lub jej część będzie składana w tradycyjnej formie pisemnej.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)