Partnerzy serwisu:
Artykuł 87 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje na obowiązek zamawiającego, nie zaś na jego uprawnienie. Jeżeli zatem zajdą okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający będzie zobowiązany dokonać stosownych poprawek.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony na usługę „Zielona szkoła − 15-dniowy (14 osobodni) śródroczny turnus dla uczniów klas III szkół podstawowych” przy zastosowaniu rozliczenia na podstawie ceny jednostkowej za osobodzień brutto. W terminie składania ofert wpłynęło 8 ofert. Jeden z wykonawców w formularzu ofertowym określił cenę jednostkową osobodnia brutto na kwotę 1.630 zł. W załączonym do oferty „Opisie oferowanej usługi” (dokument niewymagany przez zamawiającego) kwota 1.630 zł jest określona jako cena brutto od osoby za cały pobyt – 15 dni/14 noclegów.

Czy zamawiający może poprawić złożoną ofertę na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp? Czy ewentualna korekta nie nosiłaby znamion istotnych zmian w treści oferty? Zarówno cena, jak i ranking złożonych ofert po ewentualnej poprawie ulegnie zmianie:

1)      z ostatniego 8 miejsca oferta wejdzie na miejsce 2,

2)      cena oferty zostanie zmieniona o 92% (z ceny 1.630 zł na 116,42 zł).

Odpowiedź:

Mając na uwadze okoliczności przedstawionego stanu faktycznego, omyłkę należy zakwalifikować jako oczywistą omyłkę pisarską, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy  Pzp.

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Pzpzamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Artykuł 87 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje na obowiązek zamawiającego, nie zaś na jego uprawnienie. Jeżeli zatem zajdą okoliczności, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający będzie zobowiązany dokonać stosownych poprawek.

Definicje omyłek

Ustawodawca nie precyzuje, co zamawiający powinien rozumieć pod pojęciem oczywistej omyłki pisarskiej, rachunkowej czy innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z siwz, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. Bezsporne jest natomiast, że czynność  poprawienia omyłki nie może prowadzić do takiej zmiany treści oferty, która mogłaby zostać uznana za zmianę oświadczenia woli wykonawcy.

Oczywiste omyłki pisarskie są widoczne na pierwszy rzut oka, ich wystąpienie nie utrudnia odczytania treści oświadczenia woli zawartego w ofercie, są wynikiem przeoczenia bądź przeinaczenia wykonawcy i powodują u odbiorcy odruch ich poprawienia. Nie pozostawiają przy tym jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu, w jaki czynność ta powinna zostać dokonana.

Potwierdzenie w wyrokach KIO.

Zgodnie z wyrokiem KIO z 17 czerwca 2014 r. (sygn. akt KIO 1138/14): „Oczywistą omyłką pisarską, a więc zapisem podlegającym poprawieniu jest taka omyłka, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów”.

W wyroku KIO z 9 maja 2014 r. (sygn. akt KIO 841/14) czytamy, że: „Oczywistą omyłką pisarską, a więc zapisem podlegającym poprawieniu jest taka omyłka, co do której nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów (…). Za poprawienie omyłki pisarskiej nie może być uznane wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, która wpłynie na zmianę treści oświadczenia woli (…). Możliwość poprawy drobnych błędów nie ma charakteru nieograniczonego. Omyłka musi być jasna, oczywista, niebudząca jakichkolwiek wątpliwości, a ponadto musi wynikać z danych zawartych w samej ofercie bez jej uzupełniania”.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na ten temat na www.portalzp.pl