Partnerzy serwisu:
Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego, gdy popełnił błąd rachunkowy przy przydzielaniu punktacji poszczególnym wykonawcom?

Pytanie

Moje pytanie dotyczy udzielenia zamówienia dofinansowanego z EFRR. Jakie mogą być konsekwencje dla zamawiającego, w sytuacji gdy popełnił błąd rachunkowy przy przydzielaniu punktacji poszczególnym wykonawcom?

Punkty przydzielone najkorzystniejszej ofercie zostały obliczone poprawnie, natomiast ofercie znajdującej się na drugim miejscu przypisano 85,556 pkt, a tej na trzecim - 85,557 pkt. Tymczasem powinno być odwrotnie. Zamawiający zauważył ten błąd dopiero przy zamieszczaniu na BZP informacji o udzieleniu zamówienia. Umowa została zawarta z wykonawcą, którego oferta uzyskała 100 pkt, więc teoretycznie błąd nie miał wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Jakiej ewentualnie argumentacji może użyć zamawiający, tłumacząc pomyłkę instytucji zarządzającej?

Odpowiedź

Popełnienie omyłki przez zamawiającego przy przydzieleniu punktacji wykonawcom znajdującym się na drugim i trzecim miejscu w rankingu ofert nie powinno wywołać negatywnych konsekwencji dla zamawiającego.

Wyjaśnienie

W opisanym przypadku istotne jest, że zamawiający w prawidłowy sposób dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarł umowę z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy Pzp, a następnie zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Niewielka różnica w punktacji wynikająca z ich przyznania w odwrotnej kolejności (tj. wykonawca drugi byłby trzecim, a trzeci - drugim) jest w takiej sytuacji, w mojej ocenie, uchybieniem o charakterze jedynie formalnym.

Andrzela Gawrońska-Baran

radca prawny, doktor nauk prawnych, była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2010–2016 dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej