Partnerzy serwisu:
Wyjaśniamy, czy zamawiający instrument muzyczny złożony przez wybranego wykonawcę może zatrzymać i uznać za część dostawy przyszłego przedmiotu umowy.

Pytanie:

Zamawiający zamierza wszcząć postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę profesjonalnych instrumentów muzycznych (harfa, skrzypce, fagot), w którym w jednym z kryteriów oceny ofert - jakość, będzie oceniać właściwości próbki - instrumentu złożonego przez wykonawcę.

Czy zamawiający może zastrzec w siwz , że samodzielnie w określonym terminie (po dokonaniu oceny danej próbki w kryterium), zwróci wykonawcom złożone instrumenty? Czy zamawiający może instrument złożony przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zatrzymać i uznać za część dostawy przyszłego przedmiotu umowy ?

Odpowiedź:

Mając na względzie regulacje zawarte w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy Pzp , nie należy uznawać za część dostawy przyszłego przedmiotu umowy instrumentu (próbki) złożonego przez wykonawcę, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Powinien on być przechowywany wraz z protokołem postępowania. Natomiast zwrotu próbek pozostałym wykonawcom, w myśl przywołanych przepisów, można dokonać jedynie na ich wniosek.