Partnerzy serwisu:
Czy dopuszczalne jest wprowadzenie do komisji przetargowej dodatkowych osób pełniących funkcję eksperta, do których obowiązków będzie należało sprawdzenie oferty wyłącznie w ściśle określonym zakresie?

Pytanie

Osoby merytoryczne będące członkami komisji przetargowej w naszej jednostce to często lekarze lub pielęgniarki z różnych oddziałów i nie zawsze mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach. Często też nie ma pełnego składu komisji (bo np. liczy on 15 osób, a członkowie merytoryczni pracują na zmiany), by można było w danym dniu zatwierdzić czynność.

Czy wolno nam te osoby powołać jako biegłych lub inne osoby biorące udział w postępowaniu? Następnie zlecić im część merytoryczną do sprawdzenia np. ocenę ofert pod względem merytorycznym (zakup leków) i uzyskać ich podpis na dokumencie, że lek spełnia wymagania określone w siwz przez zamawiającego?

Takie rozwiązanie byłoby dla nas ogromnym ułatwieniem. Łatwiej nam bowiem dostarczyć skan oferty do analizy niż zwerbować takiego członka komisji np. lekarza, który przyjmuje pacjentów, akurat wtedy gdy pracuje komisja. Osoba taka zbadałaby ofertę, ale w wolnym czasie niezależnie od trybu pracy komisji. Natomiast członkami komisji byłyby osoby pracujące w sekcji zamówień - sekretarz i sekcji zaopatrzenia - członek merytoryczny, który współpracuje przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia z lekarzami i pielęgniarkami. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

Odpowiedź

Dopuszczalne jest powołanie do składu komisji przetargowej oprócz członków komisji, ekspertów (biegłych, konsultantów) mających za zadanie sprawdzenie określonej, merytorycznej części oferty, pod warunkiem że w komisji przetargowej będzie co najmniej trzech członków (oprócz ekspertów, biegłych i konsultantów).

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy Pzp komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech osób, a stosownie do art. 21 ust. 3 ustawy Pzp kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy i zakres obowiązków członków komisji przetargowej. Jednocześnie przepis nie wskazuje żadnych ograniczeń w zakresie powoływania osób do składu komisji przetargowej, a także sposobu określenia składu i trybu jej pracy.

Dlatego, w mojej ocenie, dopuszczalne jest wprowadzenie do komisji dodatkowych osób pełniących funkcję eksperta (biegłego, konsultanta), do których obowiązków będzie należało sprawdzenie oferty wyłącznie w ściśle określonym zakresie. Powierzenie takiego zakresu sprawdzenia oferty osobom innym niż członkowie komisji przetargowej będzie uzasadnione posiadaną przez te osoby wysoce specjalistyczną wiedzą.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

radca prawny, autorka bloga www.blogopzp.pl, kierownik zespołu zamówień publicznych w instytucji zamawiającej