Partnerzy serwisu:
Oferty wraz z załącznikami muszą być udostępnione zaraz po otwarciu ofert najpóźniej do trzech dni roboczych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, co do zasady nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert[1].

Wyżej wskazany wymóg określający termin udostępnienia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został nałożony na zamawiających w celu zagwarantowania terminowego i możliwie niezwłocznego przekazania ofert wykonawcom zainteresowanym zapoznaniem się z dokumentami przedłożonymi w postępowaniu przez konkurujących o uzyskanie zamówienia innych przedsiębiorców.

Wprowadzone rozwiązanie wynika zarówno z dążenia do zwiększenia jawności procedur oraz usprawnienia w dostępie do dokumentów przedkładanych w ofertach. 

Racjonalność motywów ustawodawcy znajduje również uzasadnienie w powiązaniu z obowiązującą elektroniczną formą składania ofert, co powinno ułatwiać przekazywanie ofert zainteresowanym poznaniem ich treści wykonawcom.

Niestety w praktyce udzielania zamówień publicznych pewna grupa zamawiających nie przestrzega wskazanego powyżej wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sytuacja taka może wynikać z faktu, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa konsekwencji w przypadku niedotrzymania (3) trzy dniowego terminu na przekazanie ofert podmiotom, które złożyły stosowny wniosek.

W konsekwencji wykonawca, który nie otrzyma w terminie trzech dni od złożenia do zamawiającego wniosku o ich udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu przez konkurujących z nim innych przedsiębiorców nie ma racjonalnych środków odwoływania się od opieszałego działania zamawiającego.

Autor: Marek Okniński  

[1] patrz: art. 74 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).