Partnerzy serwisu:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych trzy nowe tryby - tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi, tryb podstawowym z negocjacjami obligatoryjnymi (odpowiednio art. 275 pkt. 1 - 3).

Z danych opublikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych wynika, że w zakresie zamówień o wartości niżej niż progi unijne najpopularniejszym trybem jest tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) zaś na drugim miejscu plasuje się tryb zamówienia w wolnej ręki (art. 305 ustawy PZP).

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych trzy nowe tryby – tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi, tryb podstawowym z negocjacjami obligatoryjnymi (odpowiednio art. 275 pkt. 1 – 3).

Ustawodawca poprzez wprowadzone rozwiązania formalno – prawne dla trybu podstawowego dążył do uproszczenia procedur udzielenia zamówienia, uelastycznienia procedur oraz ich odformalizowania.

Wprowadzona możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie dostępne zamawiającym, które ma umożliwić pozyskanie jak najlepszych warunków realizacji konkretnego zamówienia publicznego – zwiększając w szczególności efektywność wydatkowanych środków publicznych.

Niestety jak dotychczas zamawiający niezbyt chętnie sięgają do trybu podstawowego w wariantach z negocjacjami. W okresie od stycznia do końca marca 2021 r. w trybie podstawowym bez negocjacji udzielono ok. 75% wszystkich zamówień o wartości poniżej progów unijnych. Natomiast w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami udzielono ok. 7% zamówień. Z trybu podstawowego z obligatoryjnymi negocjacjami skorzystano w zaledwie 0.04% udzielonych zamówień podczas, gdy tryb zamówienia z wolnej ręki zastosowano do prawie 20% udzielonych w tym okresie zamówień.

Przyczyną tak słabego wykorzystania trybów podstawowych w wariantach z negocjacjami może być brak wzorcowych dokumentów opisujących proces udzielania zamówienia. Drugą przyczyną takiego stanu rzeczy może być czas potrzebny na udzielenie zamówienia w trybach wykorzystujących negocjacje – zamawiający dążą do jak najszybszego wyboru wykonawcy zamówienia publicznego, podczas gdy prowadzenie negocjacji prowadzi do kilku/kilkunasto dniowego przedłużenia procedury rozstrzygnięcia postępowania. Zbyt małe rozpropagowanie korzyści płynących z przeprowadzonych negocjacji jest jak się wydaje jednak podstawową przyczyną słabego wykorzystania nowych trybów negocjacyjnych udzielania zamówienia. 

Autor: Marek Okniński