Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

Marek Okniński
05.03.2021 16:24
A A A
Nowa ustawa Pzp

Nowa ustawa Pzp

Jeżeli odwołanie nie zostało wniesione umowa może zostać podpisana po upływie terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez skład orzekających Krajowej Izby Odwoławczej wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze[1]. Jeżeli odwołanie nie zostało wniesione umowa może zostać podpisana po upływie terminów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W poniższym zestawieniu przedstawiam terminy podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego w najczęściej występujących sytuacjach związanych z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Okoliczności związane z procedurą wyboru wykonawcy

 Wartość zamówienia jest wyższa niż tzw. progi unijne. 

                                Termin podpisania umowy

A) Umowa może zostać podpisana:

1) po upływie 10 dni – jeżeli informacja o wyborze wykonawcy została przesłana do firm które złożyły oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2) po upływie 15 dni – jeżeli informacja o wyborze wykonawcy została przesłana do firm które złożyły oferty, w inny sposób niż przedstawiony w pkt. a) powyżej np. listem poleconym.

Powyższe wynika z art. 264 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

B) Zamawiający może podpisać umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wskazanych w lit. A) powyżej jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:

a) przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

b) przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;

2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej.

W powyższych przypadkach Zamawiający może zawrzeć umowę niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty[2].

2. Okoliczności związane z procedurą wyboru wykonawcy

Wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż 130.000 zł. netto ale niższa niż progi unijne[3].

Termin podpisania umowy

1) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2) Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,

o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie:

a) podstawowym złożono tylko jedną ofertę,

b) partnerstwa innowacyjnego złożono tylko jeden wniosek albo złożono tylko jedną ofertę i upłynął termin do wniesienia odwołania na czynność odrzucenia wniosku albo w następstwie wniesienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze;

2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo na podstawie umowy ramowej.

                                                                     Autor: Marek Okniński

[1] art. 577 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.).

[2] art. 264 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

[3] patrz: art. 308 ust. 2 i ust. 3 Prawa zamówień publicznych