Partnerzy serwisu:
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą utrudniać konkurencji na rynku wykonawców ubiegających się o dane zamówienie publiczne.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • O czym zamawiający musi pamiętać, formułując warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
 • Czy zamawiający może ustalać dowolne wymogi dotyczące wiedzy i doświadczenia startujących w przetargu?
 • Czy warunkiem udziału w postępowaniu musi być doświadczenie tożsame z przedmiotem zamówienia?

Warunki stawiane przez zamawiającego powinny być sformułowane precyzyjnie oraz odpowiednio do przedmiotu zamówienia i jego wartości. Rolą zamawiającego jest konkretyzacja i sprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu, w sposób, który z jednej strony nie utrudnia uczciwej konkurencji, a z drugiej daje wykonawcom pewność, co do jednoznacznej ich interpretacji podczas oceny spełniania warunków.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że minimalny poziom wymagań postawionych przez zamawiającego nie powinien przy tym prowadzić do eliminacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców zdolnych do realizacji zamówienia. Formułując warunki udziału w postępowaniu, konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W konsekwencji należy podkreślić, że warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą niezasadnie utrudniać konkurencji na rynku wykonawców ubiegających się o dane zamówienie publiczne.

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (przykładowo wyrok KIO z dnia 13. października 2021 r. sygn. akt: KIO 2746/21) zamawiający może ustalać określone wymogi dotyczące wiedzy i doświadczenia, jednakże wymagania takie nie mogą w sposób niezasadny ograniczać konkurencji na rynku. Innymi słowy takie wymagania muszą być możliwe do spełnienia przez profesjonalistę działającego w danej branży. Prawo zamawiającego do określenia warunku udziału w postępowaniu nie ma charakteru absolutnego. Potwierdzeniem wskazanej tezy jest wprowadzone przez Ustawodawcę ograniczenie w swobodzie ustalania warunków udziału w postępowaniu przez zamawiającego – patrz: art. 16 i art. 112 Prawa zamówień publicznych.

Warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie musi odnosić się do doświadczenia identycznego (tożsamego z przedmiotem zamówienia). Ustalony przez zamawiającego warunek udziału w postępowaniu ma uprawdopodabniać, iż wykonawca go spełniający jest w stanie zrealizować zamówienie.

Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne muszą, zgodnie z wymogami ustawy PZP, odzwierciedlać minimalne poziomy zdolności[1].

 Autor: Marek Okniński

[1] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. akt: KIO 1163/21.

 • Czy wadliwie podpisana oferta musi być odrzucona?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę składa się - pod rygorem nieważności - w formie elektronicznej.
  Kwalifikowany podpis elektroniczny w zamówieniach publicznych
 • Postepowanie o zamówienie publiczne a prawo autorskie i majątkowe

  prawo autorskie
  Marek Okniński
  Zaniedbanie przez zamawiającego określenia postanowień odnoszących się do zasad i zakresu przejścia praw autorskich na zamawiającego może prowadzić do tworzenia "sztucznego" monopolu. Bez nabycia autorskich praw majątkowych zamawiający nie będzie mógł, bez ponoszenia dodatkowych opłat wykorzystywać nabytego utworu na różnych polach eksploatacji.
  Prawo autorskie i majątkowe w zamówieniach publicznych
 • Dopuszczalne ograniczanie konkurencji poprzez warunki udziału w przetargu

  zasada uczciwej konkurencji
  Marek Okniński
  Jeżeli zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia.
  Zasada uczciwej konkurencji