Partnerzy serwisu:
Do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia dokumentów potrzebnych, aby ubiegać się o zamówienie publiczne, potencjalnych wykonawców wzywa zamawiający.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę - odpowiednio - do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Wezwanie do uzupełnienia danych - jaki jest jego cel?

Celem zastosowania wezwania, o którym mowa powyżej, jest umożliwienie wykonawcy - który nie złożył podmiotowych środków dowodowych, lub przedłożone przez niego środki dowodowe nie potwierdzają swoją treścią spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu - ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia.

Przy czym podkreślić należy, że przez uzupełnienie czy poprawienie podmiotowych środków dowodowych, należy rozumieć uzupełnienie/poprawienie oświadczenia wykonawcy jakim jest np. wykaz robót.

Wykonawca może to uczynić składając odrębne oświadczenie zawierające uzupełnione lub poprawione informacje. Nie jest przy tym konieczne ponowienie treści wykazu w zakresie, którego nie dotyczyło wezwanie. Sam wykaz robót jest bowiem oświadczeniem własnym wykonawcy, składanym w określonej, najczęściej stabelaryzowanej formie, którego celem jest potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu. Natomiast Zamawiający ma w takim wypadku obowiązek łącznej oceny przedłożonych przez wykonawcę dokumentów, tj. wykazu i uzupełniającego go oświadczenia.

Wezwanie do uzupełnienia danych - co może zrobić wykonawca?

W konsekwencji wykonawca może, w odpowiedzi na wezwanie otrzymane uprzednio od zamawiającego, złożyć nowy wykaz, zawierający wskazanie innych wykonanych realizacji niż przedłożone pierwotnie. Obowiązkiem zamawiającego jest dokonanie weryfikacji przedłożonych dokumentów z uwzględnieniem nowych realizacji – jeżeli wezwanie dotyczyło doświadczenia wykonawcy.

Autor: Marek Okniński