Partnerzy serwisu:
Ustawa z dznia 13.04.2022 r. wprowadziła wymóg wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (bez względu na wartość zamówienia) wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) wprowadza wymóg wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (bez względu na wartość zamówienia) wykonawców wskazanych w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Zamawiający w związku z wskazaną powyżej ustawą zobowiązany jest, bez względu na wartość zamówienia, żądać od wykonawców oświadczenia potwierdzającego, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 7 ust. 1 ww ustawy.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 22 wyżej wskazanej ustawy przesłanki wykluczające określone w art. 7 ust. 1 stosuje się również do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

W konsekwencji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które zostały wszczęte i nie są zakończone przed wejściem w życie ww. ustawy zamawiający ma obowiązek zbadać, czy wobec wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w treści art. 7 ust. 1 ww. ustawy. Jeśli wobec wykonawcy zachodzi, którakolwiek z podstaw wymienionych w treści art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wówczas oferta tego wykonawcy powinna zostać odrzucona na podstawie art. 226 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych – również w przypadku, gdy uprzednio została już uznana za najkorzystniejszą.

Omawiana ustawa przewiduje, że osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej.

Karę pieniężną, o której mowa powyżej, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

                                                                                              Autor: Marek Okniński