Partnerzy serwisu:
Zakazy ustanowione wskazanym rozporządzeniem mają zastosowanie do wykonywania od dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 października 2022 r. i dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 576/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie od dnia 9 kwietnia 2022 r. ustanowiono ogólno unijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach.

W związku z powyższym zakazanym jest od wskazanej daty udzielanie lub dalsze wykonywanie wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawach zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

  1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub
  3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zakazy ustanowione wskazanym rozporządzeniem mają zastosowanie do wykonywania od dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 października 2022 r. i dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

W odniesieniu do ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wskazane na wstępie rozporządzenie dotyczy zamówień, których wartość przekracza progi unijne.

       Autor: Marek Okniński