Partnerzy serwisu:
Zakazy ustanowione wskazanym rozporządzeniem mają zastosowanie do wykonywania od dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 października 2022 r. i dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 576/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie od dnia 9 kwietnia 2022 r. ustanowiono ogólno unijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach.

W związku z powyższym zakazanym jest od wskazanej daty udzielanie lub dalsze wykonywanie wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawach zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zakazy ustanowione wskazanym rozporządzeniem mają zastosowanie do wykonywania od dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 października 2022 r. i dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej .

W odniesieniu do ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wskazane na wstępie rozporządzenie dotyczy zamówień, których wartość przekracza progi unijne.

                                                                                              Autor: Marek Okniński

 • Konflikt interesów pracownika samorządowego

  konflikt interesów
  Marek Okniński
  Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 56 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych, konflikt interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zamówienia publicznego występuję w sytuacji, gdy pracownicy zamawiającego mają powiązania z wykonawcą ubiegającym się o uzyskanie zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.
  Konflikt interesów pracownika samorządowego
 • Zwrot wadium po terminie narusza Prawo zamówień publicznych

  Marek Okniński
  Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.
  Zwrot wadium
 • Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

  konflikt interesów
  Marek Okniński
  Powyższy obowiązek wynika z przeniesienia do polskiego systemu zamówień publicznych definicji zawartej w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.
  Oświadczenie o konflikcie interesów - w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp