Partnerzy serwisu:
Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 56 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych, konflikt interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zamówienia publicznego występuję w sytuacji, gdy pracownicy zamawiającego mają powiązania z wykonawcą ubiegającym się o uzyskanie zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów.

Konflikt interesów występuje wówczas, gdy osoby wymienione powyżej[1]:

 1. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 
 2. pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
 3. w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
 4. pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania.

Wskazane zasady mają zapobiegać powstaniu konfliktu interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 56 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych, konflikt interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zamówienia publicznego występuję w sytuacji, gdy pracownicy zamawiającego mają powiązania z wykonawcą ubiegającym się o uzyskanie zamówienia w zakresie wskazanym powyżej. Natomiast w przypadku, gdy pracownik zamawiającego (np. urzędnik zatrudniony w jednostce samorządu terytorialnego) stanie się po zmianie miejsca zatrudnienia pracownikiem wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego nie następuję naruszenie wskazanych przepisów – innymi słowy zatrudnienia byłego pracownika samorządu terytorialnego nie utrudnia ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego.

        Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.

 • Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.
  Zwrot wadium
 • Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

  konflikt interesów
  Marek Okniński
  Powyższy obowiązek wynika z przeniesienia do polskiego systemu zamówień publicznych definicji zawartej w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.
  Oświadczenie o konflikcie interesów - w art. 56 ust. 2 ustawy Pzp
 • Zasady powołania członków komisji przetargowej

  komisja przetargowa
  Marek Okniński
  Odwołanie członka komisji przez kierownika jednostki może nastąpić w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków rzetelnego i obiektywnego wykonywania czynności związanych z prowadzonym postępowaniem.
  Komisja przetargowa - ustawa Pzp.