Partnerzy serwisu:
Odwołanie członka komisji przez kierownika jednostki może nastąpić w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków rzetelnego i obiektywnego wykonywania czynności związanych z prowadzonym postępowaniem.

Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik jednostki, która prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Liczbę członków komisji powinien określać regulamin pracy komisji nadany przez kierownika jednostki – członków komisji nie może być jednak mniej niż trzy osoby.

Wskazać należy, że art. 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na kierownika zamawiającego aby ten określił organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystość jej prac.

Wskazany dokument powinien określać również zasady odwoływania członków komisji przetargowej. Przyjęte zasady odwoływania członków komisji powinny jednak zapewniać obiektywizm i bezstronność pracy jej członków.

Odwołanie członka komisji przez kierownika jednostki może nastąpić w toku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków rzetelnego i obiektywnego wykonywania czynności związanych z prowadzonym postępowaniem.

Ponadto członek komisji zostaje odwołany z jej składy:

  • w sytuacji samodzielnego wyłączenia się członka komisji (w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),
  • w sytuacji wyłączenia członka komisji przez Przewodniczącego Komisji (w związku z zaistnieniem okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych),
  • z powodu innej przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach komisji (np. długotrwałej choroby członka komisji).

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie wymagają aby powołując komisję przetargową kierownik zamawiającego określał funkcje poszczególnych osób uczestniczących w składzie komisji – możliwe jest np. aby to osoby powołane do składu komisji wybrały ze swojego składu przewodniczącego. Jest to jednak bardzo sporadycznie stosowane rozwiązanie. Zdecydowania przeważa model w którym to kierownik zamawiającego powołując komisję wskazuje spośród jej członków zarówno przewodniczącego jak i sekretarza komisji.

                                                                                                           Autor: Marek Okniński