Partnerzy serwisu:
Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

 1. upływu terminu związania ofertą;
 2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Wskazany powyżej obowiązek ma zmotywować zamawiających do niezwłocznego zwrotu wadium wykonawcom ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego tak aby nie prowadzić do zbędnego blokowania wykonawcom środków, które mogą przeznaczyć na ubieganie się o kolejne zamówienia publiczne.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.

W przypadku zaistnienia wyżej wskazanych przesłanek zwrot wadium nie wymaga żadnego działania ze strony wykonawcy.

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, zamawiający zwraca wadium przez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym, z uwagi iż przepis art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyraźnie nakazuje zamawiającemu niezwłoczny zwrot wadium, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu związania ofertą, przyjąć należy, iż zwrot wadium wykonawcom w terminie przekraczającym 7 dni od dnia upływu terminu związania ofertą stanowi naruszenie powyższego przepisu a tym samy stanowi o naruszeniu zasad udzielania zamówień publicznych określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

   Autor: Marek Okniński

 • Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

  vat
  Marek Okniński
  Przepis art. 225 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych nakłada na wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego obowiązek poinformowania zamawiającego, że to zamawiającego będzie obciążało prawidłowe odprowadzenie stawki podatku VAT, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wartość tego towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty VAT, a także wysokość stawki VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.
  VAT - ustawa Pzp
 • Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

  zamówienie publiczne
  Marek Okniński
  Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych, przy czym jeżeli koniec terminu do wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy[1].
  Odwołanie służy ochronie wykonawców - ustawa Pzp
 • COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

  wadium
  Marek Okniński
  Okoliczności wywołane epidemią COVID-19 obligują zamawiającego do zbadania, czy powody odmowy podpisania umowy nie wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
  Wadium