Partnerzy serwisu:
Przepis art. 225 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych nakłada na wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego obowiązek poinformowania zamawiającego, że to zamawiającego będzie obciążało prawidłowe odprowadzenie stawki podatku VAT, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wartość tego towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty VAT, a także wysokość stawki VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.

W przypadku, gdy wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

Ustawodawca w art. 225 ust. 1 Prawa zamówień publicznych nałożył na wykonawcę składającego ofertę obowiązek:

 1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Przepis art. 225 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych nakłada na wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego obowiązek poinformowania zamawiającego, że to zamawiającego będzie obciążało prawidłowe odprowadzenie stawki podatku VAT, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wartość tego towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego bez kwoty VAT, a także wysokość stawki VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie.

W powyższym przypadku, zamawiający celem porównania ofert, dolicza do przedstawionej w ofercie ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca jest zobowiązany podać taką informację w ofercie wyłącznie, jeśli wybór jego oferty prowadziłby do powstania takiego obowiązku u zamawiającego.

Warto podkreślić, że wskazanie przez wykonawcę stawki podatku VAT w powyższej sytuacji nie wiąże zamawiającego. Niewątpliwie obowiązek ustalenia właściwej stawki tego podatku obciąża zamawiającego, skoro to zamawiający, jako nabywca usługi lub towaru (zamawiający), a nie usługodawca lub dostawca towaru (wykonawca), jest zobowiązany do rozliczenia i odprowadzenia podatku VAT. Dyspozycja art. 225 ust. 1 ustawy PZP nie zwalnia zamawiającego ze znajomości przepisów o podatku od towarów i usług, tym samym odpowiedzialność w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku nie może zostać przerzucona na wykonawcę (tak też: wyrok KIO z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt: KIO 1654/19 – znajdujący zastosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych). Mając na względzie powyższe, aktualne pozostaje dotychczas wypracowane stanowisko Izby o informacyjnym charakterze analizowanego obowiązku wykonawcy, którego nie wypełnienie nie może prowadzić do odrzucenia oferty.

Powyższe wynika z faktu, że cena ofertowa stanowi treść oferty, a nie informacja o powstaniu obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego. Zatem brak oświadczenia nt. obowiązku podatkowego nie należy przyrównywać do wskazania błędnej stawki podatku VAT w cenie ofertowej, a więc błędu w obliczeniu ceny, którego zaistnienie prowadzi do odrzucenia oferty.

  Autor: Marek Okniński

 • Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

  toner
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''.
  Tonery
 • Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

  zamówienie publiczne
  Marek Okniński
  Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych, przy czym jeżeli koniec terminu do wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy[1].
  Odwołanie służy ochronie wykonawców - ustawa Pzp
 • Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

  referencje
  Marek Okniński
  Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia - jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby - mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej.
  Potwierdzeniem prawidłowego wykonania robót budowlanych są referencje i protokoły odbioru robót.