Odwołanie służy ochronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego

Marek Okniński
06.08.2021 09:00
A A A
Odwołanie służy ochronie wykonawców - ustawa Pzp

Odwołanie służy ochronie wykonawców - ustawa Pzp (fot.Shutterstock)

Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych, przy czym jeżeli koniec terminu do wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy[1].

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie, jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającą na możliwości uzyskania w danym postępowaniu zamówienia (wybór oferty wykonawcy odwołującego się w danym postępowaniu).

Odwołanie, w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek zmierzający do wyboru oferty odwołującego.

Powyższe wynika z faktu, że instytucja odwołania jest środkiem ochrony prawnej, nakierowanym na ochronę sytuacji własnej wykonawcy, nie zaś służącym weryfikacji poprawności zachowań zamawiającego w ogóle.

Odwołanie nie jest środkiem, który może stanowić substytut postępowania kontrolnego (tu właściwe są inne organy: przykładowo Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, organy właściwe w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Termin wniesienia odwołania.

Zasadą w zakresie ustalania terminu wniesienia odwołania jest, że rozpoczyna on swój bieg od momentu podjęcia (lub zaniechania) czynności podlegającej odwołaniu. W konsekwencji wykonawca wnosząc odwołanie nie może czekać na rozstrzygnięcie przetargu, jeżeli odwołanie ma np., dotyczyć ograniczania konkurencji przez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych, przy czym jeżeli koniec terminu do wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy[1].

Terminy na wniesienie odwołania określone w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych mają charakter nieprzekraczalny – ich niedotrzymanie skutkuje odrzuceniem odwołania.

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania.

Wnosząc odwołanie wykonawca musi wpłacić na konto Urzędu Zamówień Publicznych wpis. Wysokość wpisu uzależniona jest od przedmiotu i wartości zamówienia objętego postępowaniem odwoławczym.

Wysokość wpisu od odwołania określone są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

                                                                                   Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 509 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych