Partnerzy serwisu:
W nowym stanie prawnym (ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego wniesione w postaci elektronicznej wymagają opatrzenia podpisem zaufanym[1].

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

W przypadku gdy wykonawca wnoszący przystąpienie do odwołania nie dokona wyżej wskazanych wymogów formalnych, skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest nie dopuścić tegoż wykonawcy do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie, do której zamierzał przystąpić.

W nowym stanie prawnym (ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego wniesione w postaci elektronicznej wymagają opatrzenia podpisem zaufanym[1].

Niedotrzymanie wskazanych wymogów formalnych skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do odwołania, co potwierdza orzecznictwo KIO, np. wyrok z dnia 16 marca 2021 r. (sygn. akt: KIO 600/21). W stanie faktycznym sprawy Izba ustaliła, iż zamawiający przekazał wykonawcom kopię odwołania w dniu 24 lutego 2021 r., zaś w dniu 26 lutego 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby odwoławczej wpłynęło zgłoszenie przystąpienia ww. wykonawcy do udziału w postępowaniu po stronie Zamawiającego. Pismo to zostało podpisane podpisem elektronicznym wyłącznie przez prezesa zarządu, a zatem w sposób niezgodny z zasadami reprezentacji wynikającymi z informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS, które nakazują współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu i pełnomocnika. W odpowiedzi na wezwanie do wykazania umocowania osoby, która podpisała zgłoszenie przystąpienia, do reprezentacji ww. wykonawca w dniu 9 marca 2021 r. złożył pełnomocnictwo udzielone przez członka zarządu prezesowi zarządu w dniu 9 marca 2021 r., tj. w dacie późniejszej, niż miało miejsce zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego. Tym samym przedstawione pełnomocnictwo nie potwierdzało, że osoba, która podpisała zgłoszenie przystąpienia, była należycie umocowana do reprezentowania w dacie złożenia oświadczenia w tym przedmiocie. Ponadto Izba ustaliła, iż do pisma zawierającego zgłoszenie przystąpienia nie dołączono dowodów przekazania kopii przystąpienia odpowiednio Odwołującemu i Zamawiającemu. Na posiedzeniu zgłaszający przystąpienie wyjaśnił, iż wobec braku wiedzy o takim obowiązku przesłał kopię przystąpienia Zamawiającemu w dniu 1 marca 2021 r., zaś Odwołującemu dopiero w dniu 3 marca 2021 r. (Strony potwierdziły powyższe daty). Tymczasem jak wynika z art. 525 ust. 2 zdanie drugie ustawy nPzp do zgłoszenia przystąpienia należy załączyć dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie, co oznacza, że przesłanie kopii zgłoszenia przystąpienia powinno nastąpić przed upływem ustawowego terminu na jego zgłoszenie. Z powyższych względów wykonawca nie mógł zostać dopuszczony do udziału w postępowaniu z uwagi na braki formalne zgłoszonego przystąpienia.

[1] art. 508 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

  kary umowne
  Marek Okniński
  Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa.
  Nowa ustawa Pzp - Covid-19
 • Czy jest potrzebny regulamin wyboru najmu powierzchni biurowej?

  najem
  Marek Okniński
  W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia jest najem, dzierżawa budynku lub jego części zamawiający nie musi stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Biuro
 • Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

  kwalifikacja podmiotowa
  Marek Okniński
  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, procedura odwrócona może być stosowana wyłącznie do zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego[2].
  Procedura odwrócona - nowa ustawa Pzp
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem