Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

Marek Okniński
24.07.2020 17:04
A A A
mail

mail (Shutterstock)

...to zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość działania środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do komunikacji z wykonawcami. Ryzyko niesprawnego funkcjonowania systemu elektronicznego należy więc uznać za jedno z wielu ryzyk procesu komunikowania się, nieróżniące się w istocie niczym np. od ryzyka niesprawnego działania operatora pocztowego.

Zgodnie z art. 10b ustawy Prawo zamówień publicznychzamawiający zapewnia, aby narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia.

W związku z powyższym to zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość działania środków komunikacji elektronicznej wykorzystywanych do komunikacji z wykonawcami. Ryzyko niesprawnego funkcjonowania systemu elektronicznego należy więc uznać za jedno z wielu ryzyk procesu komunikowania się, nieróżniące się w istocie niczym np. od ryzyka niesprawnego działania operatora pocztowego.

W przypadku gdy platforma na której prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego posiada funkcjonalność polegającą na mailingowym powiadamianiu o dodaniu przez zamawiającego nowego dokumentu, odpowiedzialność za skutki braku wygenerowania powiadomienia nie mogą obciążać wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego.

W praktyce udzielania zamówienia w przypadku zaistnienia faktu nieotrzymania powiadomienia mailowego o skierowanym przez zamawiającego do wykonawcy wezwaniu usprawiedliwia brak reakcji wykonawcy na takie wezwanie.

Powyższe potwierdzają między innymi wyroki Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt: KIO 1748/19; KIO 415/20.

We wskazanych wyrokach skład orzekający KIO nie podzielał stanowisk wyrażanych przez zamawiających, którzy twierdzili, że „wykonawca powinien monitorować tok postępowania logując się na platformę bez względu na otrzymywane powiadomienia lub ich brak. Izba uznała, biorąc pod uwagę sposób działania platformy, tj. system wysyłania powiadomień na podane przez wykonawcę adresy poczty elektronicznej, że nie można wyciągać wobec wykonawcy konsekwencji z tytułu zaniechania poszukiwania aktywności Zamawiającego na platformie w sytuacji, gdy wykonawca nie otrzymał powiadomień o takiej aktywności”.

Należy zauważyć, że system powiadomień o zdarzeniach zaistniałych na platformie służącej prowadzeniu procedur udzielania zamówień publicznych został utworzony właśnie po to, aby nie było konieczne nieustanne monitorowanie czy na platformie pojawiła się jakakolwiek korespondencja.

                                                                                                           Autor: Marek Okniński