Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia jest najem, dzierżawa budynku lub jego części zamawiający nie musi stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych[1] nie mają zastosowania do zamówień, których przedmiotem jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub nieruchomości[2].

Poprzez użyte w Prawie zamówień publicznych stwierdzenie: „Inne prawa do istniejących budynków lub nieruchomości" należy rozumieć przede wszystkim najem lub dzierżawę. Decydując się na zawarcie umowy najmu lub dzierżawy należy rozważyć, który typ umowy będzie miał zastosowanie do konkretnej sytuacji. Nieuprawnione jest, bowiem twierdzenie, że różnice pomiędzy wskazanymi powyżej typami umów są nieistotne. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym umowa najmu różni się, bowiem istotnie od umowy dzierżawy.

W związku z powyższym w sytuacji, gdy przedmiotem udzielanego zamówienia jest najem, dzierżawa budynku lub jego części zamawiający nie musi stosować przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Regulamin określający procedurę wyboru najemcy

Ponieważ przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie mają zastosowania w zakresie udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem jest np. najem przez jednostkę samorządu terytorialnego powierzchni biurowej powstaje pytanie, w jaki sposób dokonać wyboru podmiotu, od którego dana powierzchnia czy budynek będą wynajmowane.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że przepisy ustawy o finansach publicznych również nie zawierają szczególnych wymogów w zakresie zasad wydatkowania środków budżetowych na pokrycie wydatków związanych z najmem powierzchni.

W konsekwencji nie ma obligatoryjnych przesłanek, które wymagałby od jednostek sektora finansów publicznych stosowania do wyboru najemcy lub dzierżawcy, od którego będzie wynajmowana nieruchomość (w całości lub w części) szczególnych procedur określonych w dedykowanym regulaminie. Oczywiście możliwe jest opracowanie własnych procedur wyboru podmiotów, od których zostanie wynajęta nieruchomość lub jej część (przykładowo z przeznaczeniem na powierzchnię biurową) – w takim przypadku wydaje się zasadne zapewnienie możliwie jak najszerszego informowania (np. za pośrednictwem strony internetowej jednostki samorządowej, prasy lokalnej) o poszukiwaniu powierzchni do wynajęcia na określone w ogłoszeniu celu.  Nie ma jednak obowiązku, aby wybór podmiotu, od którego jednostka samorządu terytorialnego wynajmie lub wydzierżawi nieruchomość, był  poprzedzony przeprowadzeniem procedury przetargowej (konkurencyjnej).

Autor: Marek Okniński

[1] Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

[2] Patrz: art. 11 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.