Partnerzy serwisu:
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał, jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie w związku, z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii[1].

Wskazane powyżej rozwiązanie formalno – prawne miało w założeniach ustawodawcy dać szansę wykonawcom zamówień publicznych na zachowanie płynności finansowej niezbędnej do realizacji inwestycji publicznych oraz stworzyć poczucie bezpieczeństwa, że zapisy umów będą uwzględniały zmianę warunków społeczno-gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19, która wpłynęła negatywnie na możliwość wykonania obowiązków wynikających za zawartej umowy – w tym umowy zawartej po ogłoszeniu stanu epidemii.

Niestety w praktyce realizacji umów o wykonanie zamówienia publicznego część zamawiających nie respektuje wyżej wskazanego przepisu i potrąca kary umowne wykonawcom zamówień publicznych wbrew przesłankom wskazanym w art. 15r[1] ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Tymczasem Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 października 2020 r. (sygn. akt: KIO 2296/20) stwierdziła, że przepis art. 15r[1] nie nakłada na zamawiających obowiązku wprowadzenia do postanowień umowy o zamówienie publiczne regulacji w zakresie braku możliwości potrącenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, w warunkach określonych wskazanym przepisem powszechnie obowiązującego prawa. Wskazany przepis ma zdaniem KIO zastosowanie wprost, a brak przewidzenia odpowiedniego postanowienia umownego, nie oznacza, że nie będzie miał on zastosowania do umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wskazany wyrok daje wykonawcom zamówień publicznych jednoznaczną interpretację jak na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych należy postępować nawet w przypadku, gdy podpisana umowa nie odnosi się do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Autor: Marek Okniński

[1] art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694).

 • Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna

  jawność
  Marek Okniński
  W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej (orzekającego w sprawie o sygn. akt KIO 2331/20) ujawnienie informacji dotyczących uzyskanej przez podmiot pomocy związanej z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 nie naruszy w żadnym aspekcie istotnych interesów przedsiębiorcy.
  Zmiana ustawy Pzp
 • Zamówienia w czasie epidemii

  COVID-19
  Marek Okniński
  Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych[1].
  Koronavirus
 • Obowiązkowa i fakultatywna zmiana ceny realizacji zamówienia

  wynagrodzenie
  Marek Okniński
  W obowiązującym stanie prawnym ważne jest, aby zapisy wzoru umowy o wykonanie zamówienia publicznego zawierały postanowienia określające zasady ustalania zmiany wynagrodzenia (co ważne - zasady mogą, a wręcz powinny, określać również sytuacje skutkujące obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia).
  Wynagrodzenie - ustawa PZP