Wykonawca musi dotrzymać terminu wyznaczonego ustawą

Marek Okniński
08.10.2021 15:30
A A A
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) (fot.Shutterstock)

Uchybienie terminu na zgłoszenie przystąpienia oznacza brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Terminy przewidziane ustawą na dokonanie czynności przez podmioty biorące udział w postępowaniu odwoławczym mają bowiem charakter prekluzyjny i nie mogą być przywracane[3].

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Powyższe wymogi[1] muszą zostać spełnione, aby wykonawca, który zamierza przystąpić do postępowania odwoławczego mógł zostać skutecznie do niego dopuszczony. W przypadku, gdy wykonawca nie dotrzyma terminu wyznaczonego ustawą Prawo zamówień publicznych  przystąpienie do postępowania odwoławczego jest nieskuteczne.

W tym miejscu należy podkreślić, że przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jednoznacznie wskazują, że termin 3 dni na zgłoszenie przystąpienia zostaje zachowany wyłącznie wtedy, gdy w tym czasie oświadczenie wykonawcy zawierające przystąpienie wpłynie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, inaczej niż przepisy procedury cywilnej, nie zawierają przepisu umożliwiającego uznanie zachowania terminu na dokonanie czynności procesowej, jeśli przed jego upływem stosowne pismo zostanie nadane przez wykonawcę w placówce pocztowej operatora wyznaczonego[2].

Zapamiętaj:

Uchybienie terminu na zgłoszenie przystąpienia oznacza brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Terminy przewidziane ustawą na dokonanie czynności przez podmioty biorące udział w postępowaniu odwoławczym mają bowiem charakter prekluzyjny i nie mogą być przywracane[3].

                                                                                               Autor:  Marek Okniński

[1] art. 525 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

[2]  art. 165 § 2 kpc

[3] patrz: uzasadnienie wyroku KIO z dnia 19 marca 2021 r. sygn.. akt: KIO 625/21