Partnerzy serwisu:
Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia - jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby - mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej.

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych[1] jak i aktów wykonawczych wydanych w zakresie delegacji ustawowej nie dają podstaw do weryfikacji osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotów wystawiających referencje.

 Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą zamawiający nie powinien badać czy osoba podpisująca referencję ma stosowne umocowanie. Istotne jest, aby list referencyjny odnosił się do realizacji wykazanej w dokumencie potwierdzającym spełnianie posiadanego przez wykonawcę składającego ofertę doświadczenia.

Powyższe dotyczy zarówno sytuacji, gdy list referencyjny przedkładany jest w formie elektronicznej jak i kserokopii odwzorowanej elektronicznie i potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy składającego ofertę.

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem listu referencyjnego przez osobę upoważnioną do składania oferty oznacza złożenie oświadczenia wiedzy tej osoby, że oryginał danego dokumentu – listu referencyjnego – jest znany tej osobie w oryginale.

Dokumenty przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność należytego wykonania zamówienia – jak w sposób jednoznaczny wynika z orzecznictwa tak Krajowej Izby Odwoławczej, jak i sądów okręgowych rozpoznających skargi na orzeczenia Izby – mają potwierdzać jedynie okoliczność prawidłowości realizacji określonej usługi, dostawy, czy roboty budowlanej.

Inne elementy związane np. z terminem realizacji, wartością wynagrodzenia umownego, szczegółowym określeniem sposobu realizacji danego zamówienia nie muszą wynikać z treści dokumentów składanych na potwierdzenie należytego wykonania zamówienia. W tym przedmiocie zamawiający ma obowiązek w sposób równorzędny oceniać oświadczenie wiedzy wykonawcy składane w wykazie wykonanych prac. Z punktu widzenia prawidłowości dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia istotne jest tylko, aby była możliwość identyfikacji wykazywanego zamówienia z zamówieniem wskazanym w np. liście referencyjnym, osoba podpisująca list referencyjny nie musi załączać stosownych pełnomocnictw czy też nie ma obowiązku złożenia czytelnego podpisu bądź podpisu opatrzonego pieczątką wskazującą imię i nazwisko podpisującego.

Autor: Marek Okniński

[1] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

 • Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

  tryb podstawowy
  Marek Okniński
  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych trzy nowe tryby - tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi, tryb podstawowym z negocjacjami obligatoryjnymi (odpowiednio art. 275 pkt. 1 - 3).
  Podstawowy tryb udzielania zamówień
 • Skan oferty przesłany ePUAP musi zostać podpisany elektronicznie

  podpis elektroniczny
  Marek Okniński
  Składając ofertę wykonawca powinien ZAWSZE podpisać elektronicznie pliki z treścią oferty lub skompresowane pliki zawierające treść oferty.
  Podpis elektroniczny
 • Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do tego, aby zamawiający wzywał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi realizowanej uprzednio dla zamawiającego przez wykonawcę, który składa ofertę w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym.