Partnerzy serwisu:
W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do tego, aby zamawiający wzywał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi realizowanej uprzednio dla zamawiającego przez wykonawcę, który składa ofertę w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym.

W przypadku gdy oferta składana jest w przetargu organizowanym przez zamawiającego dla którego składający ofertę realizował uprzednio zamówienie tożsame z obecnie udzielanym nie ma obowiązku przedkładania referencji potwierdzających posiadane doświadczenie[1].

Powyższą praktykę stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza między innymi w wyroku z dnia 13 marca 2020 r. sygn. akt: KIO 439/20, wskazując na dyspozycję art. 26 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

Skład orzekający w wydanym wyroku uzasadniał, że jeżeli zamawiający dysponuje dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca nie ma obowiązku ich składać. Ustawodawca wprowadził powyższe rozwiązanie w celu ograniczenia ilości dokumentów, których zamawiającywykonawca składać, w sytuacji gdy nie ma takiej potrzeby, gdyż konieczne do oceny spełniania warunku dokumenty są już w posiadaniu zamawiającego. Rozwiązanie to ma zatem na celu odbiurokratyzowanie procedur zamówień publicznych i ułatwienie wykonawcom ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli wykonawca w wykazie usług wskaże usługę realizowaną na rzecz zamawiającego, tym samym zamawiający posiada wiedzę co do tego, jak ta usługa była wykonywana i posiada dokumenty potwierdzające jej należyte wykonanie w postaci choćby dokonywanych przez siebie przelewów wynagrodzenia na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur. W tej sytuacji nie jest potrzebne przedstawianie zamawiającemu referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, gdyż podmiotem tym był właśnie zamawiający. Niecelowe byłoby w konsekwencji zwracanie się przez wykonawcę do zamawiającego o wystawienie referencji tylko po to, aby następnie temu samemu zamawiającemu przedstawiać te same, wystawione przez niego samego referencje. Temu właśnie służy wprowadzenie art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby takich wyłącznie formalnych, niepotrzebnych czynności, wykonawcy nie musieli wykonywać.

W obowiązującym stanie prawnym nie ma podstaw do tego, aby zamawiający wzywał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usługi realizowanej uprzednio dla zamawiającego przez wykonawcę, który składa ofertę w obecnie prowadzonym postępowaniu przetargowym.

                                                                                                           Autor: Marek Okniński

[1] zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznychwykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy.

 • Definicja aktualności dokumentów

  dokumenty
  Marek Okniński
  Oświadczenia lub dokumenty "aktualne" to takie, które w momencie ich złożenia potwierdzają okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył w ofercie wstępne oświadczenie, i która obecnie (aktualnie) także występuje.
  Dokumenty przetargowe
 • "Odmrażanie gospodarki" przewiduje odwieszenie rozpatrywania odwołań wniesionych do KIO

  odmrażanie gospodarki
  Marek Okniński
  Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID - 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla gospodarki.
  Pandemia koronawirusa. Pierwszy dzień wznowienia działalności galerii handlowych - w ramach odmrażania gospodarki. 'Złote Tarasy', Warszawa, 4 maja 2020
 • Ocena dostępności potencjału wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze

  ocena
  Marek Okniński
  Ocena realnej dostępności zdolności wykonawcy wymaganych w ramach warunków udziału w postępowaniu powinna być każdorazowo dokonywana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i zależna od rodzaju potencjału oraz sposobu i zakresu jego zaangażowania w inne przedsięwzięcie, a także możliwości zmian w tym zakresie.
  Wykluczenie wykonawcy z postępowania