Partnerzy serwisu:
Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID - 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla gospodarki.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695) przewiduje między innymi odstępstwo od obowiązku stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych oraz zawiesza rozpatrywanie odwołań przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Mając na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID – 19, Ustawodawca podejmuje obecnie działania mające na celu ograniczenie potencjalnych strat dla gospodarki.

Jednym z istotnych działań, które pomagają utrzymać miejsca pracy w sektorze przedsiębiorstw, jest sprawne udzielanie zamówień publicznych.

Tymczasem, zgodnie z art. 15 zzs wskazanej na wstępie ustawy, zawieszony został bieg terminów postępowań odwoławczych prowadzonych przed KIO. Przedłużający się okres zawieszenia skutkuje coraz większą ilością nierozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – wręcz pojawiają się sytuacje, gdzie przedsiębiorcy celowo wnoszą odwołanie, mając jedynie na celu opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu i zawarcia umowy o wykonanie zamówienia publicznego przez podmiot z którym konkurowali w ramach procedur przetargowych.

Obecna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz dążenie do zrealizowania wskazanych powyżej celów mających znaczenie dla gospodarki, skłoniło Ustawodawcę do uchylenia przepisu art. 15zzs[1], co w konsekwencji przywraca rozpatrywanie odwołań wniesionych do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                                                               Autor: Marek Okniński

[1] Wymagane jest wejście w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 • COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

  wadium
  Marek Okniński
  Okoliczności wywołane epidemią COVID-19 obligują zamawiającego do zbadania, czy powody odmowy podpisania umowy nie wynikają z przyczyn niezależnych od wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
  Wadium
 • Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

  pzp
  Marek Okniński
  Mając na celu zminimalizowanie skutków społeczno - gospodarczych związanych z epidemią COVID-19 przygotowywany jest obecnie kolejny pakiet zmian w przepisach w tym również w ustawie Prawo zamówień publicznych, tak aby usprawnić procedury udzielania zamówień publicznych i jak najszerzej wspomóc przedsiębiorców.
  Zmiany w procedurze udzielania zamówień publicznych związane z epidemią COVID-19
 • Zamówienia publiczne. Lokalni wykonawcy nie mogą mieć pierwszeństwa, także w czasie pandemii

  zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeżeli zamówienie publiczne nie jest udzielane z wykorzystaniem wyłączenia określonego w art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zamawiający muszą przestrzegać zasad Prawa zamówień publicznych w tym zasady równego traktowania, która między innymi ogranicza możliwość ustalania warunków udziału w postępowaniu, które preferują lokalnych wykonawców.
  Zamówienia publiczne