Partnerzy serwisu:
Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych, przy czym jeżeli koniec terminu do wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy[1].

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych traktują odwołanie, jako środek ochrony prawnej skierowany na zmianę sytuacji wykonawcy, polegającą na możliwości uzyskania w danym postępowaniu zamówienia (wybór oferty wykonawcy odwołującego się w danym postępowaniu).

Odwołanie, w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowi środka mającego na celu uzyskanie ogólnej zgodności działań zamawiającego z prawem, ale środek zmierzający do wyboru oferty odwołującego.

Powyższe wynika z faktu, że instytucja odwołania jest środkiem ochrony prawnej, nakierowanym na ochronę sytuacji własnej wykonawcy, nie zaś służącym weryfikacji poprawności zachowań zamawiającego w ogóle.

Odwołanie nie jest środkiem, który może stanowić substytut postępowania kontrolnego (tu właściwe są inne organy: przykładowo Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, organy właściwe w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).

Termin wniesienia odwołania

Zasadą w zakresie ustalania terminu wniesienia odwołania jest, że rozpoczyna on swój bieg od momentu podjęcia (lub zaniechania) czynności podlegającej odwołaniu. W konsekwencji wykonawca wnosząc odwołanie nie może czekać na rozstrzygnięcie przetargu, jeżeli odwołanie ma np., dotyczyć ograniczania konkurencji przez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych, przy czym jeżeli koniec terminu do wniesienia odwołania przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy[1].

Terminy na wniesienie odwołania określone w art. 515 ustawy Prawo zamówień publicznych mają charakter nieprzekraczalny – ich niedotrzymanie skutkuje odrzuceniem odwołania.

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Wnosząc odwołanie wykonawca musi wpłacić na konto Urzędu Zamówień Publicznych wpis. Wysokość wpisu uzależniona jest od przedmiotu i wartości zamówienia objętego postępowaniem odwoławczym.

Wysokość wpisu od odwołania określone są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 509 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • Wytyczne odnośnie ustalania warunków udziału w przetargu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jeżeli zamawiający, określając warunki udziału w postępowaniu, nie czyni tego w sposób, który wskazuje na konkretny produkt lub wykonawcę, nie można uznać, iż narusza zasady uczciwej konkurencji poprzez odniesienie się do przedmiotu zamówienia.
  Warunki udziału w przetargu
 • Przystąpienie do odwołania - nowe wymogi formalne

  odwołanie
  Marek Okniński
  W nowym stanie prawnym (ustalonym przez przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych) pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego wniesione w postaci elektronicznej wymagają opatrzenia podpisem zaufanym[1].
  Nowelizacja Pzp
 • Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Jedną z istotnych zmian zmniejszających stopień sformalizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego jest zniesienie konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.
  Zamówienie z wolnej ręki