Partnerzy serwisu:
Członkiem Komisji może być każdy - zarówno osoba będąca pracownikiem zamawiającego, jak i osoba działająca na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź innej umowy cywilnoprawnej, czy też osoba wykazująca się wiedzą specjalistyczną, przydatną w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Zasada obiektywizmu i bezstronności jest – obok zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, proporcjonalności oraz przejrzystości – jedną z podstawowych reguł postępowania o udzielenie zamówienia.

Zasada:

Członkiem Komisji może być każdy – zarówno osoba będąca pracownikiem zamawiającego, jak i osoba działająca na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź innej umowy cywilnoprawnej, czy też osoba wykazująca się wiedzą specjalistyczną, przydatną w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W orzecznictwie przewija się pogląd, że członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby zatrudnione na stanowisku głównego księgowego.

Powyższe wywodzi się z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zgodnie z którym głównemu księgowemu jednostki sektora finansów publicznych kierownik jednostki powierza między innymi dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Potwierdzeniem realizacji powyższego obowiązku jest kontrasygnowanie dokumentów związanych z ponoszonymi wydatkami. W konsekwencji powołanie głównego księgowego do składu komisji przetargowej eliminuje sprawowanie funkcji kontrolnej, co może powodować powstanie kolizji z przepisami ustawy o finansach publicznych.

                                                                                   Autor: Marek Okniński 

 • Kiedy występuje konflikt interesów w postępowania o udzielenie zamówienia?

  konflikt interesów
  Marek Okniński
  Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 56 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych, konflikt interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zamówienia publicznego występuję w sytuacji, gdy pracownicy zamawiającego mają powiązania z wykonawcą ubiegającym się o uzyskanie zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.
  Konflikt interesów pracownika samorządowego
 • Jawność finansów publicznych zwiększona przez rejestr umów

  rejestr umów
  Marek Okniński
  Jednym z przejawów jawności i przejrzystości finansów publicznych jest udostępnianie umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.
  Finanse publiczne - rejestr umów
 • Zasady powołania członków komisji przetargowej

  komisja przetargowa
  Marek Okniński
  Odwołanie członka komisji przez kierownika jednostki może nastąpić w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie w sytuacji naruszenia przez niego obowiązków rzetelnego i obiektywnego wykonywania czynności związanych z prowadzonym postępowaniem.
  Komisja przetargowa - ustawa Pzp.