Partnerzy serwisu:
Jednym z przejawów jawności i przejrzystości finansów publicznych jest udostępnianie umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Przez spełnianie zasady jawności należy rozumieć zarówno swobodny dostęp wszystkich zainteresowanych obywateli i instytucji do danych sektora publicznego, jak również możliwość poznania i zrozumienia procesów zachodzących w obszarze finansów publicznych. Z kolei przejrzystość stanowi swoistą gwarancję, że przekazywane informacje są zrozumiałe i kompletne[1].

Jednym z przejawów jawności i przejrzystości finansów publicznych jest udostępnianie umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. W ustawie o finansach publicznych szczególnie podkreślono konieczność zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych. W art. 34 UoFP wskazano poszczególne formy realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Cel ten może realizować obowiązek publikacji rejestrów umów zawartych przez jednostkę sektora finansów publicznych. W rozumieniu ustawy o finansach publicznych rejestr umów jest instytucją zapewniającą jawność finansów publicznych.

W dotychczasowym stanie prawnym udostępnianie rejestrów umów odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. póz. 2176) – najczęściej w trybie udostępnienia na wniosek. W celu zwiększenia jawności rejestrów umów oraz usystematyzowania zasad ich udostępniania wprowadzono w ustawie o finansach publicznych obowiązek publikacji rejestru umów. Zgodnie z art. 34s ust. 6 ustawy o finansach publicznych rejestr umów obejmuje:

  1. numer umowy - o ile taki nadano;
  2. datę i miejsce zawarcia umowy;
  3. okres obowiązywania umowy;
  4. oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
  5. określenie przedmiotu umowy;
  6. wartość przedmiotu umowy;
  7. informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w rejestrze umów zamieszcza się informacje o uzupełnieniu lub zmianie umowy, rozwiązaniu za zgodą stron umowy, jak również informacje o odstąpieniu od umowy, jej wypowiedzeniu lub wygaśnięciu. Dane w rejestrze umów, o których mowa powyżej są powszechnie dostępne. Obowiązek jawności rejestru umów wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

          Autor: Marek Okniński

[1] Raport NIK nt. jawności i przejrzystości finansów publicznych