Partnerzy serwisu:
Zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny informować się (poprzez przedstawienie oświadczeń popartych dowodami) o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

Zgodnie z art. 15s ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych nieustalenie lub niedochodzenie od wykonawcy umowy o zamówienie publiczne, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1.

Zgodnie z przepisem art. 15r ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, strony umowy o wykonanie zamówienia publicznego powinny informować się (poprzez przedstawienie oświadczeń popartych dowodami) o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na terminowe wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Przedkładana informacja powinna dotyczyć zdarzeń będących w związku z realizacją zamówienia publicznego a nie zdarzeń mających jedynie związek z COVID-19, ale już bez wpływu na realizowane zamówienie.

W szczególności zdarzenia stanowiące podstawę oświadczeń mogą dotyczyć:

 1. nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;
 2. wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
 3. innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy.

Powyższy katalog okoliczności jest otwarty, co umożliwia wykonawcy umowy o zamówienie publiczne występowanie np. o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, również w innych niż wskazane powyżej sytuacjach.

Jak wskazano powyżej dla podjęcia o zmianie umowy o wykonanie zamówienia publicznego w związku z art. 15r ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, konieczne jest wykazanie okoliczności mających wpływ na należyte wykonanie umowy. Wskazany przepis wprost wskazuje, że inicjatywa dowodowa leży po stronie tego podmiotu, który powołuje się na określone trudności.

Zamawiający uznając, że przedstawione dowody są przekonujące i uzasadniają skorzystanie z art. 15r wskazanej powyżej ustawy, nie naraża się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z wskazanym na wstępie art. 15 s.

 Autor: Marek Okniński

 • Wysokość pomocy publicznej uzyskanej w związku z COVID-19 jest jawna

  jawność
  Marek Okniński
  W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej (orzekającego w sprawie o sygn. akt KIO 2331/20) ujawnienie informacji dotyczących uzyskanej przez podmiot pomocy związanej z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 nie naruszy w żadnym aspekcie istotnych interesów przedsiębiorcy.
  Zmiana ustawy Pzp
 • Kryteria wyboru dostawcy tonerów nie mogą ograniczać konkurencji

  toner
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''.
  Tonery
 • Jawność ofert obowiązuje również w przypadku zamówień o wartości poniżej 130.000 zł

  jawność ofert
  Marek Okniński
  Zasady wydatkowania środków publicznych określone przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązują bez względu na kwotę ponoszonego przez jednostkę sektora finansów publicznych wydatku.
  Nowa ustawa Pzp