Partnerzy serwisu:
Zasady wydatkowania środków publicznych określone przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązują bez względu na kwotę ponoszonego przez jednostkę sektora finansów publicznych wydatku.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r.[1] nie dokonała zmian w zakresie dotychczas obowiązującej zasady jawności ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z faktu, że przepisy Prawa zamówień publicznych nie obowiązują w zakresie zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł. netto, nie należy wywodzić braku obowiązku do udostępniania ofert złożonych w zakresie zamówień o wartości poniżej tzw. progu bagatelności.

Jednostki samorządu terytorialnego wydatkując posiadane środki budżetowe zobowiązane są między innymi do przestrzegania zasad określonych nie tylko w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, ale również w ustawie o Finansach publicznych.

Zasady wydatkowania środków publicznych określone przepisami ustawy o finansach publicznych obowiązują bez względu na kwotę ponoszonego przez jednostkę sektora finansów publicznych wydatku.

Uwzględniając powyższe wskazać należy na obowiązek wynikający z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie, z którym wydatkowanie środków publicznych następować musi w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadać, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Bezsprzecznie zasada jawności (wprost wyartykułowana w ustawie Prawo zamówień publicznych) wpływa na zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych, gdyż wprowadza dodatkową weryfikację działań i zobowiązań zamawiającego.

W konsekwencji odmowa wglądu zainteresowanemu w treść ofert, złożonych przez podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 zł. netto, które nie zostały zastrzeżone, jako zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, może stanowić przyczynek do podniesienia zarzutu naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Argumentem wzmacniającym powyższą tezę jest dyspozycja art. 33 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którą gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Ponadto w art. 35 ustawy o finansach publicznych Ustawodawca ograniczył zakres uprawnień w zakresie stosowania tajemnicy przedsiębiorstwa wskazując, że klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych lub inne podmioty, o ile wynikające z umowy zobowiązanie jest realizowane lub przeznaczone do realizacji ze środków publicznych, uważa się za niezastrzeżone, z wyłączeniem informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospodarczą, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w tajemnicy, lub w przypadku, gdy jednostka sektora finansów publicznych wykaże, że informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wymaga tego istotny interes publiczny lub ważny interes państwa.

Autor: Marek Okniński

[1] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

 • Skan oferty przesłany ePUAP musi zostać podpisany elektronicznie

  podpis elektroniczny
  Marek Okniński
  Składając ofertę wykonawca powinien ZAWSZE podpisać elektronicznie pliki z treścią oferty lub skompresowane pliki zawierające treść oferty.
  Podpis elektroniczny
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

  tajemnica przedsiębiorstwa
  Marek Okniński
  Zdaniem Izby wykonawca nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są poparte dokumentami nieodnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 U o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  Tajemnica przedsiębiorstwa - nowa ustawa Pzp
 • Zmiana trybu otwarcia ofert

  zasada jawności
  Marek Okniński
  W zakresie jawnego otwarcia ofert przetargowych transmisja online spełnia wymogi art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Pozasądowe rozwiązywanie sporów