Skan oferty przesłany ePUAP musi zostać podpisany elektronicznie

Marek Okniński
18.06.2021 15:56
A A A
Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny (shutterstock)

Składając ofertę wykonawca powinien ZAWSZE podpisać elektronicznie pliki z treścią oferty lub skompresowane pliki zawierające treść oferty.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych[1] w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub wyższa 130.000 zł. netto a nie przekracza progów unijnych składana oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzona elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przekazanie do zamawiającego pliku zawierającego skan oferty nieopatrzonego jedną z wyżej wskazanych form podpisu powoduje, że oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych – w związku z naruszeniem art. 63 tej ustawy.

Tymczasem jak wskazuje praktyka udzielania zamówień wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego, którzy zgodnie z decyzją zamawiającego muszą przekazać ofertę za pośrednictwem mini Portalu w szeregu przypadków podpis elektroniczny składają na formularzu do przesłania oferty a nie pliku z ofertą. Niestety tego rodzaju działanie nie wypełnia wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie elektronicznego podpisania oferty. Jak wskazuje Urząd Zamówień Publicznych podpis na formularzu służącym do złożenia, zmiany, wycofania oferty nie oznacza podpisania samej oferty. Podpis na formularzu to jedynie funkcjonalność systemu ePUAP, z której mogą, ale nie muszą skorzystać wykonawcy przekazujący ofertę za pomocą tego formularza. Oznacza to, że podpis złożony jedynie na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty nie może wywierać skutków w odniesieniu do złożenia za jego pomocą oferty. Innymi słowy: opatrzenie podpisem elektronicznym jedynie formularza służącego do przekazania oferty odpowiada złożeniu podpisu na kopercie z ofertą (w odniesieniu do poprzednich, tradycyjnych, form przekazania oferty).

W konsekwencji, jeżeli wykonawca podpisze jedynie formularz, a plików zawierających ofertę już nie, to podlega odrzuceniu na podstawie wyżej wskazanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym składając ofertę wykonawca powinien ZAWSZE podpisać elektronicznie pliki z treścią oferty lub skompresowane pliki zawierające treść oferty.

                                                                                                          Autor: Marek Okniński

[1] Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).