Tajemnica przedsiębiorstwa - wyjaśnienia wykonawcy nie mogą mieć ogólnego charakteru

Marek Okniński
04.06.2021 09:00
A A A
Tajemnica przedsiębiorstwa - nowa ustawa Pzp

Tajemnica przedsiębiorstwa - nowa ustawa Pzp (fot.Shutterstock)

Zdaniem Izby wykonawca nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są poparte dokumentami nieodnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 U o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że wykonawca nie może zastrzec informacji, których katalog zawiera art. 222 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.

W kontekście wyrażonej w art. 18 ust. 1 ustawy PZP zasady jawności należy zwrócić uwagę, iż przepis dotyczący wyłączenia jawności ma charakter wyjątku, w stosunku do ogólnej zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Już samo to założenie ustawodawcy wskazuje na konieczność bardzo restrykcyjnego podejścia zamawiającego do zastrzeżenia tajemnicy przez wykonawcę.

Definicję pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa" znajdujemy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[1]. Wskazana ustawa definiuje[2] tajemnicę przedsiębiorstwa jako nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

W orzecznictwie dominuje pogląd, iż „fakt, że informacje dotyczące poszczególnych elementów urządzenia są jawne, nie decyduje o odebraniu zespołowi wiadomości o produkcie przymiotu poufności"[3].

Z powyższego wynika, iż w celu objęcia danej informacji ochroną prawną muszą zostać łącznie spełnione następujące przesłanki:

1.    Poufność informacji,

2.    Kwalifikowany charakter informacji,

3.    Podjęcie przez wykonawcę działań zmierzających do zabezpieczenia informacji.

 Powyższe wynika z faktu, że zasada jawności postępowania jest naczelną zasadą postępowań o udzielenie zamówienia publicznego znajdującą oparcie w art. 61 konstytucji, który daje każdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, zwłaszcza w sytuacji, w której organy te dysponują środkami publicznymi.  

 W konsekwencji możliwość zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa wymaga wykazania, że uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. W wyroku z dnia 29 marca 2021 r. sygn. akt: KIO 720/21 Izba wskazała, że zbyt ogólne wyjaśnienia w zakresie zasadności nałożenia klauzuli tajemnicy przedsiębiorstwa czynią zastrzeżenia bezskutecznymi. W przedmiotowej sprawie wykonawca dla uzasadnienia nałożenia klauzuli tajemnicy przedsiębiorstwa posługuje się ogólnymi stwierdzeniami dotyczącymi zachowania informacji w poufności, bez odniesienia do konkretnego postępowania i konkretnych informacji zawartych w wyjaśnieniach. Wykonawca nie wykazał, iż podjął kroki w celu zachowania w poufności informacji dotyczącej wynagrodzenia tłumacza. Wykonawca przedstawił umowy o pracę, w których brak jest jakiegokolwiek odniesienia do obowiązku zachowania informacji dotyczących wynagrodzenia w poufności. Wykonawca załączył do wyjaśnień postanowienia o zachowaniu w poufności i wzór umowy, ale nie przedstawił żadnego dowodu, iż w ramach prowadzonego postępowania przetargowego ktokolwiek podpisał owe dokumenty i zobowiązał się do zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Sam wzór dokumentu nie jest równoznaczny z obowiązkiem nałożonym na konkretną osobę. Zdaniem Izby wykonawca nie wykazał przesłanki podjęcia działań w celu zachowania zastrzeżonych informacji w poufności. Wyjaśnienia wykonawcy mają charakter ogólny, są poparte dokumentami nieodnoszącymi się do analizowanego postępowania przetargowego. Ogólne i subiektywne stwierdzenia wykonawcy nie mogą być uznane za wykazanie spełnienia przesłanek, o których ustawodawca mówi w art. 11 ust. 2 U o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm)

[2] Patrz art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

[3] Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 28 II 2007, sygn. akt V CSK 444/06